Stichting Ons Bildt

STICHTING ONS BILDT

't Bildts Aigene
stichting Ons Bildt

Nijsargyf

« Werom naar Nijs

Boek fan de maand: mezykboek ’n Amerikaan op ’t Bildt

Plaatst: woensdeg 4 oktober 2017
’t Boek fan de maand oktober is ’t mezykboek fan de Bildtse revú ’n Amerikaan op ’t Bildt. ’t Mezykboek kost € 10,00 en foor begûnstigers is dat € 7,50. En ’t boek is te koop bij de bekinde ferkoopadressen. Fansels kinne jim ok even ’n e-post sture na info@bildtsaigene.nl. Dan komt ’t ok klaar.

Mooi stik in de Bildtse Post fan 27 septimber over de Amerikaan!

Plaatst: woensdeg 27 septimber 2017


PDF: stikky bildtse post 27 sept amerikaan pdf.pdf

Wij soeke nag ’n stikminnig kursisten

Plaatst: maandeg 25 septimber 2017
‘t Bildt en ’t Bildts lait nag meer op ’n fergroatglâs nou’t ôns gemeente tegaar met nag ’n stikminnig naar een gemeente gaat. At wy achterom sien dan is dat niet ’n makikle sin, maar gyn noed: sokke sinnen krije jim echt niet at jim Bildtse les folge.

Want der gaan wy ’t met jim over hewwen: Bildtse kursussen. Ok dut jaar worre de Bildtse lessen organiseerd. Soa’t ’n prot fan jim wel wete is d’r ‘n kursus foor Bildtstaligen en ’n kursus Bildts foor niet-Bildtstaligen. En foor baidegaar binne d’r nag te min kursisten. Wij souwen d’r graag kursisten bij hewwe wille, want âns kin ’t niet deurgaan. Dat sou fansels och soa spitig weze.

En wete jim wel dat bij de getuugskriftútraiking elkeneen altyd och soa enthoesjast is over de kursus? Woorden die’t dan altyd fâle binne in ‘e regel feul lere, gesellighyd en ‘n prot lache. Dus wat hout jim nag teugen?

Bildts foor niet-Bildtstaligen
Opgave bij Anna Leijstra, 06-33611388 of info@bildtsaigene.nl 
Opgeve kin deuze week nag.
Cursusgeld: € 35,00
De eerste les is op woensdag 4 oktober 2017.

Bildts foor wel Bildtstaligen
Opgave bij Kees Zijlstra 0518-421796, Janny Bouma-van Dijk 0518-491318 of info@bildtsaigene.nl 
Opgeve kin deuze week nag.
Kursusgeld: € 35,00
De eerste les is op maandeg 2 oktober 2017.

Wij begroete jim graag as kursist in dorpssintrum ‘Ons Huis’ in St.-Anne.

Presintasy mezykboek Bildtse revú worde prachtige overdâg

Plaatst: maandeg 25 septimber 2017
De presintasy fan ’t mezykboek fan de Bildtse revú ’n Amerikaan op ’t Bildt op sundeg 24 septimber l.l. waar meer as slaagd. De saal sat fol en elkeneen genoat fan de bekinde Bildtse fersys die’t songen worden deur de sangers en sangeressen fan doe.

Hierbij de link foor de foto’s:
https://wetransfer.com/downloads/8eaf92d54166af850f7bc085f299d12920170924184129/363ceabef228b9d8296d1057e4acf4f620170924184129/c9931c

En nag meer foto's:
https://wetransfer.com/downloads/79844f48906e51c082e1014ac00dd27320170925122733/c214bed56a1652b1e64c72b782ae386220170925122733

Presintasy mezykboek Bildtse Revú op 24 septimber a.k.

Plaatst: frijdeg 15 septimber 2017
Een fan de groatste kultuurmominten ooit op ’t Bildt is fansels de revú “’n Amerikaan op ’t Bildt” in 1990 weest. Deuze revú het op heel feul Bilkerts ’n groate indruk maakt.

Niet allenig op ‘e Bilkerts die’t nag altyd op ’t Bildt weune, maar ok foor feul Bilkerts om ferens. Sij kwammen apart foor de revú werom na hur geboortegrônd.

Soa starigan binne wij 27 jaar feerder in de tiid en nag hyltyd leeft de revú bij ’n prot Bilkerts. De revú waar eerst allenig op bândsy en fideobând te krijen, maar ok de Bildtse revú gong met de tiid met, want niet feul later kwammen de CD en de DVD.

Maar 'n echt boek met bladmezyk fan de fersys waar d’r nag niet. Maar der komt nou ferândering in, want ‘t mezykboek fan de fersys fan de Bildtse revú, soa’t de revú in de folksmônd noemd wort, siet deuze maand ’t levenslicht. Je kinne dan met ’e bladmezyk foor je op ‘e lessenaar sels de fersys speule op je favoryte instrumint. Andries Bosma het dut mezykboek ’n jaar as wat leden in gang set.

Fansels wort der even bij stilstaan in de form fan ’n offisjele presintasy. Dat sil gebeure op sundeg 24 septimber a.k. fan 16.00 uur ôf in ‘Ons Huis’ in St.-Anne. En hoe siet deuze presintasy d’r út? Fansels is d’r andacht foor Rein Ferwerda, Karl Veen, Andries Bosma en Geke Postma die’t dut allegaar foornander maakt hewwe.

Maar… d’r sille ok ’n stikminnig fersys  speuld en songen worre. En hest alle sangers en sangeressen fan doe sille hur metwerking ferliene! Dut onder muzikale begelaiding fan Rein Ferwerda en Karl Veen, de samenstellers fan dut boek. Tjerk Bosje praat de boel annander tussen de fersys hine en singt fansels sels ok met.

Blikstynders, der wille je bij weze, nimme wij an. Komt dat even goed út: jim binne namelik fan harte útnoadigd foor sundegoverdâg.24 septimber 2017. D’r is gyn intree en de koffy en thee is fergeefs…

’t Noateboek is op deuze dâg, maar ok derna te koop foor € 10,00 en begûnstigers betale € 7,50.

Ant sundeg!

Bildtse kursussen weer fan start in oktober

Plaatst: donderdeg 7 septimber 2017
De Bildtse kursussen beginne in oktober. Temînsen at d’r genog binne die’t hur hierfoor opgeve. Wat sou ’t mooi weze at d’r ’n prot mînsen binne die’t doet doen souwen. Bij dut stikky de adfertînsy die’t op woensdeg 6 septimber 2017 in de Bildtse Post ston.
 


PDF: bildtse kursussen adfertînsy bp sept 2017.pdf

Boek fan 'e maand septimber: mezykboek

Plaatst: saterdeg 2 septimber 2017
't Is over 'n paar weken soa feer: 't mezykboek "Amerikaan op 't Bildt" wort presinteerd.
Dut wort daan op sundeg 24 septimber om 16.00 in de groate saal fan Ons Huis. Alle sangers en 
sangeressen - foor soafeer mooglik-  fan doe binne presint en sille 'n stikminnig fersys singe onder
muzikale begelaiding fan Rein Ferwerda, Karl Veen (de samenstellers fan dut "noateboek"), en 
Annemijn van Dijk. Entree fergeefs, 't boek kost € 10 euro en € 7,50 foor begûnstigers. 
Na 27 jaar sil de revú weer even foor 't foetlicht komme! Entree en 2 bakkys koffy of thee fergeefs,
en...fol is fol. 
13 septimber komt d'r nag 'n stik in de Bildtse Post (en 'n adfertînsy).op de foto Pibe Om (Albert Ferwerda), de Bildtker die't út Amerika werom komt naar 't Bildt.(foto fan de DVD)

Bildtse kursus in ‘Gehoord & Gezien’ in de Luwter krant

Plaatst: frijdeg 18 augustus 2017
In de Lúwter krant staat 'n mooi stikky over edubildts foor kines. D'r binne al 4 anmeldings foor de Bildtse kursussen; dus dat gaat as 't spoor!
Geef jou ok op: info@bildtsaigene.nl 

Edubildts foor kines en opgave Bildtse kursus

Plaatst: saterdeg 12 augustus 2017
Op www.edubildts.nl staat ok 'n lessy foor kines, maar die’t ok heel leuk foor folwassenen is. Kies foor: feerder gaan as gast en dan edubildts foor kines. 

Feerder kinne je je alweer opgeve foor de Bildtse kursussen. Stuur 'n e-post na  info@bildtsaigene.nl of bel 0518-491318.

Hou fereder de Bildtse Post in 'e gaten!
http://edubildts.nl 

Leden werkgroep boek Arjen Dijkstra op Omrop Fryslan

Plaatst: donderdeg 3 augustus 2017
Jelke de Jager en Jan de Groot bringe ankommende saterdeg 5 augustus ’n bezite an ’t programma ‘Op en Ut’ fan Douwe Heeringa op Omrop Fryslan.

Sij sille ’t op ‘e radio hewwe over ’t boek over de Bildtse dichter Arjen Dijkstra dat eand oktober útkomme sil.

De útsinding begint om 9.00 uur en de baide mânly binne om 9.15 uur an ‘e beurt.

Nije Bildtse kaarten op de Rembrandtmarkt!

Plaatst: donderdeg 3 augustus 2017
Saterdeg binne d'r nije Bildtse kaarten te koop!
Foor jareg, beterskap, geboorte, ferhuzing, ens ens.
Kom even del bij de kraam fan Stichting Bildts Aigene!

Boek fan 'e maand augustus en Rembrandtmarkt.

Plaatst: dînsdeg 1 augustus 2017

In oktober is Fytse deur 't Bildt (soawel in 't Bildts as in 't Nederlâns te krijen) Boek fan 'e maand augustus. Dut boeky het mooie fytsroetes met beskrivings en informasy. En 't kost maar
50 sint! Ok te krijen op de Rembrandmarkt op saterdeg 5 augustus a.sk. in St.-Anne. Der wort ok 't in 't najaar 't boek (syn levensferhaal en alle gedichten) over dichter Arjen Dijkstra promoat. Je kinne je derfoor alfast inskrive met korting. 't Boek ferskynt in 't najaar.
http://rembrandtmarkt.nl 

prizen ferleegd fan 'n stikminnig boeken!

Plaatst: donderdeg 22 juny 2017
de prizen fan 'n stikminnig boeken binne ferleegd in priis!
Even kike op www.stichtingonsbildt.nl (winkel)

Bildtse Post 14 juni: presintasy Tomke!

Plaatst: woensdeg 14 juny 2017


PDF: bildtse post tomke 14 juni 2017 pdf.pdf

Bildtse Tomke boeky

Plaatst: frijdeg 9 juny 2017
't Bildtse Tomke boeky is d'r weer! "Met Tomke 't jaar deur". Fergeefs te halen bij de bibletheek. Is ok boeky fan 'e maand juny en july.
Dut sette Baukje Luinstra op facebook: 

Hieperdepiep, ''t nije Bildtse boeky: Met Tomke 't jaar deur, is út, Deuze Bildtstalige útgave is mooglik maakt deur Stichting Ons Bildt. En in 't Bildts overset deur Geke Postma en myn persoantsy. Fenoffen weer an 't genieten weest in de Krobbekeet fan St.- Anne, 't Ferhaaltsy:'' n Mooi steertsy' foorlezen. Soa fijn om te doen, gyn foto maar weer heeldal in myn elemint. In de bieb en bij Bildts Aigene( kantoor SOB) binne de boekys te krijen, heeldal fergeefs. Dus... Nim Maar Met! Alle peuters hewwe 't Tomkeboeky deuze week al met na huus kregen.

lammetsymet

Plaatst: frijdeg 19 maai 2017
kommende dînsdeg staan wy met 'n mooie stand fan Bildts Aigene op 'e lammetsymet!

Boek fan 'e maand maai: Tekenend 't Bildt

Plaatst: dînsdeg 2 maai 2017
In maai kin dut boek fan jou weze foor maar 10 euro !
sien ok op facebook fan Stichting Ons Bildt foor meer foto's.

mooie foto fan Geke Postma met hur lintsy

Plaatst: frijdeg 28 april 2017

Alweer 'n slaagde foor Edubildts!

Plaatst: frijdeg 28 april 2017
Jikke Bosma het de digitale kursus Bildts foor Niet-Bildtstaligen ôfrond en fandaag 
kreeg se hur getuugskrift. Fan harte filesiteerd!
http://www.edubildts.nl
 

Jaarfergadering 25 april

Plaatst: frijdeg 28 april 2017

Utraiking getuugskriften an Bildtse kursisten

Op ‘e jaarfergadering fan Stichting ‘Ons Bildt’ worde d’r stilstaan bij ’t ôfskaid fan de bestuursleden Piet Marra en Geke Postma. Geke worde op deuze aven ridderd.

Derfoor fertelde foorsitter Coos van Kooten wat ’t bestuur in 2016 bij ’t eand had het, wat d’r in 2017 allegaar op stapel staat en hoe’t ’t allegaar komt na dut jaar.

En fansels worde de jaarfergadering ôfsloaten met de útraiking fan de getuugskriften an de kursisten fan dut jaar. ’t Waar ’t eerste jaar ok fan de nije kursuslaiders. Foor de kursus Bildts foor niet-Bildtstaligen het Anna Leijstra les geven, wylst Cees Zijlstra en Janny Bouma tegaar de kursus foor Bildtstaligen gâven.

D’r waren dut jaar in totaal feertyn kursisten. Fijf foor die fan Bildtstaligen en negen foor niet-Bildtstaligen.

Achterste rij f.l.n.r. Anna Leijstra, Hans Nauta, Paul van der Weg, Bert Vollema, Janny Bouma, Louwina Wijma-van Noord (Bildtstaligen), Cees Zijlstra en Hans Hilarides (Bildtstaligen).

Foorste rij f.l.n.r.: Rina Bosschers, Gea Iedema, Wanda Klaassen, Joukje Rodenhuis (Bildtstaligen), Janneke Wieringa (Bildtstaligen) en Eelkje Hilarides (Bildtstaligen)

Ofwezig: Jan Dijkstra, Haaye Hoekstra en Piet Cremers.

(foto: Jelke de Jager).


Geke Postma-Postma krijt lintsy

Plaatst: woensdeg 26 april 2017
De femily wist ’t al…. ’t Bestuur wist ’t al… ’n Stikminnig oud-bestuursleden wist ’t al… maar de persoan die’t ’t nag niet wete mocht, wist ’t nag niet…

Temînsen, nag niet… Dat hoort soa at je ’n lintsy krije. Maar Geke Postma-Postma krijt ’t fansels al te weten. En dat komt al mâle gau…

Op ‘e jaarfergadering fan 25 april l.l. in “Ons Huis” is foorsitter Coos van Kooten an ’t folgende punt toekommen: “Ofskaid fan de bestuursleden Piet Marra en Geke Postma.” Eerst wort Piet na foren ropen en dan is ’t de beurt an Geke.

Maar dan gaat de deur open en komme d’r nag feul meer mînsen d’rin in de al overfolle saal. Burgemeester Krol loopt foorop en sônder op hur klokky te kiken, weet Geke al hoe laat ’t is. Fooral at achter de burgemeester de kines en klainkines de saal inkoiere.

Eerst hout burgemeester Krol ’n praatsy over de bestuursperioade fan Geke, die’t fan ‘e oprichting ôf, in 1980, ant en met desimber 2016 duurd het. Maar ok al hur ândere frijwilligerswerk wort fansels noemd.

En dan bij eandsybesklút maakt Krol bekind dat Geke benoemd is as Lid in de orde fan Oranje Nassau. Sij krijt ’n speldsy opspelden.

Na ’n groat applaus kin elkeneen hur felisitere en dat gebeurt fansels ok. Diskussy over ’t toekinnen is seker niet an ‘e order, want elkeneen is d’r over eens dat ’t lintsy dik-en-dik ferdiend is.

Nagmaals felisiteerd, Geke!

Lêste jaarfergadering Stichting ‘Ons Bildt’

Plaatst: dînsdeg 18 april 2017
’t Sil echt de lêste keer weze! Echt de lêste keer… De jaarfergadering fan Stichting ‘Ons Bildt’. Fan 1 jannewary 2018 ôf ommers gaat Stichting ‘Ons Bildt’ op in ‘t ‘Bildts Aigene’ en komt d’r ’n eand an ‘e Stichting die’t 37 jaar bestaan het.

En fan deuze 37 jaar het Geke Postma 36 jaar in ’t bestuur sitten. Eand fleden jaar het se hierfan ôfskaid nommen. Maar op ‘e jaarfergadering fan dinsdeg 25 april a.k. wort d’r fansels stilstaan bij ’t ôfskaid fan Geke. Maar niet allenig bij ’t ôfskaid fan Geke, want ok Piet Marra is eand fleden jaar ophouwen as bestuurslid. Piet het tien jaar in ’t bestuur sitten en der staan wy op de jaarfergadering ok bij stil.

Wat hewwe wy meer op ‘e haspel op deuze avend? Deur de jaarferslagen binne wij gau hine, dat is meer foor ’t argyf. De foorsitter hout fansels ’n kort praaty. Hij kykt werom na 2016, het ’t fansels over ’t jaar wer’t wij nou insitte, maar praat ok over de toekomst die’t ommers in 2018 d’r heel âns útsiet.

Fansels mâg de gebrúklike getuugskriftútraiking fan de kursisten ok niet ontbreke. Dat is ok altyd een fan de hoogtepunten op ‘e jaarfergadering.

De lêste jaarfergadering fan SOB fynt dus op dinsdeg 25 april a.k. om 20.00 uur in ‘Ons Huis’ plak. Elkeneen die’t ’t Bildts en de Bildtse taal ’n wêrm hart toedraagt is fan harte welkom.

Stichting ‘Ons Bildt’

Jaarfergadering 25 april

Plaatst: donderdeg 13 april 2017
De jaarfergadering fan Stichting Ons Bildt is op 25 april
sien de adfertînsy in de  pdf bijlage hieronder:


PDF: pdf jaarfergadering adfertînsy 2017.pdf

Weer een slaagd foor Edubildts!

Plaatst: woensdeg 12 april 2017
D'r is weer een slaagd foor Edubildts! Foor de Niet-Bildtstaligen. Jikke Bosma, fan harte filesiteerd en 't getuugskrift komt d'ran.
www.edubildts.nl

Nij boek fan 'e maand: D'r waar 's 'n oud wify.

Plaatst: saterdeg 1 april 2017
Ok in de maand april sette wij weer 'n boek in 't sontsy:
D'r waar 's 'n oud wify. Foor 2 euro te koop, en foor
begûnstigers 1 euro! Te koop bij Geke Postma,
en in 't kantoor (bij de bibleteek).

Lêste weken Bildtse kursus

Plaatst: maandeg 20 maart 2017
De kursussen Bildts "om 'e tafel" sitte d'r hest op. We kinne werom sien op 'n mooi kursusjaar met fijne kursisten. Deuze en nije week binne nag de weromkomavens -deur Henk Kas- en begin april binne de eksamens. Wille jou ok de kursus folge, nim dan 's kontakt op! pinningmeester@stichtingonsbildt.nl 
Of sien op http://www.edubildts.nl 

Andries Bosma over "De Amerikaan op 't Bildt"

Plaatst: saterdeg 11 maart 2017
Fanôf 35e menút Janny Bouma over 't Groat Bildts Diktee
Fanôf 42e menút Andries Bosma over 't Noateboek fan De Amerikaan op 't Bildt
http://radioeenhoorn.no-ip.org/rtvuitzendingen_mp3locatie/105/110320171200.mp3

Boek fan 'e maand maart: De Waaie

Plaatst: saterdeg 4 maart 2017
Ok deuze maand weer even 'n boek dat wy in 't sontsy sette: "De Waaie". Over de geskidenis fan dut sportterrain, skreven deur Douwe Zwart. Foor € 5,- te koop bij 't kantoor (ingang bibletheek) en bij Geke Postma.

Groat Bildts Diktee: 'n súkses!

Plaatst: woensdeg 1 maart 2017
Dînsdegavend waren d'r maar liefst 28 mînsen die't in de Struverij kwammen om met te doen an 't groat Bildts Diktee. In 'n half uur lâs Baukje Luinstra fanôf de kânsel 't ferhaal foor. Met prachtige BIldtse woorden en wat d'rin ferwerkt. Ok waar d'r nag besoek fan Omrop Fryslân, die't 'n dokumintère make sil over 't Bildt (Fryslan Dok). En sels Radio 1 waar d'r ok!
Femke Keizer gong met 0 fouten d'r met de wisselbeker fandeur. En d'r waren 2 mînsen met 2 fouten: 
Geke Postma en Anna Leijstra. Se kregen ok alle drie 'n mooie Bildtse spreuketegel.
Henk Kas waar hoofd fan de jury. Hij sil over 'n paar weken nag even 60 (!!) mînsen bijspikere op de weromkomaven Bildts. 

‘t ‘Groat Bildts diktee’ in ‘De Struverij’

Plaatst: sundeg 26 febrewary 2017
’t Bestuur fan Stichting ‘Ons Bildt’ deugt niet. Blikstynders, der sit gyn woord Fries bij. Ho ho, foordat dut út ‘e hând loopt: ’t bestuur is wel seker bekwaam en deugt wel seker, temînsen dat dinke wij sels, maar de namen fan de bestuursleden binne taalkundig niet allegaar Bildts-proof. Inderdaad, proof is ok gyn Bildts woord.

Late wij eerst maar ’s bij ’t goeie nijs beginne: Bauky en Janny foldoen helendal an ‘e Bildtse normen. De ‘y’ as lêste letter hoort bij ’t Bildts as ’n ouderling bij ’n kerk. Dus de frôly Luinstra en Bouma binne deur de keuring. Der foest Jan de Groot even met hur. Ok die naam komt goed deur de keuring.

Maar dan Coos van Kooten, de nije foorsitter. In ’t Bildts begint d’r nooit ’n woord met een ‘c’. Dat de Stichting nou ’n foorsitter het met ‘n foornaam dat met een ‘c’ begint, is derom al even slikke.
Ho, klopt ’t wel dat ’n woord nooit met ’n ‘c’ begint? Niet helendal. In teugenstelling tot ’t ouwe woordeboek, staan in ’t nijste woordeboek twee woorden die’t met ‘n ‘c’ beginne. Welke dat binne? Soek maar ‘s op. Bladsy 74, rechtsônder.

En dan hewwe wij Elza Dijkstra nag. De letter ‘z’ is ’n letter die’t hest niet in ‘e Bildtse taal foorkomt. Dus aigenlik sou Elza, nou’t se in ’t bestuur sit, even hur naam in Elsa ferândere motte..

Genog praat om ‘e nocht hierover. Werom is genog trouwens niet met ’n dakky op ‘e ‘o’? Wat is dut allegaar, hore wij jim al sêgen, is dut ’n diktee of soa?

Bedankt foor ’n bruchy, want der gaan wy ’t al over hewwen. In ’t ferleden hewwe wij ’t ok al ’s houwen op ‘e Syl, maar wij wille ’t in ere herstelle: ’t ‘Groat Bildts diktee.’ Dut wille wij doen op dînsdegavend 28 febrewary a.k. om 20.00 uur in ‘De Struverij’ in St.-Anne.

Elkeneen is hierfoor útnoadigd. Je hoeve niet begûnstiger te wezen en je hoeve ok niet de allergoeiste in ’t skriven fan ‘e Bildtse taal te wezen. Je steke d’r op soa’n avend fast weer feul fan op. Baukje Luinstra sil ’t diktee foorleze en Henk Kas sil as sjúrylid anwezig weze. O ja, allenig de bêste drie worre noemd.

Pepier hoeve jim niet met te nimmen. Graag allegaar al even ’n pin (meskien foor de wissighyd twee) metnimme.

Motte wij naast ’n pin ok sinten metnimme? Dat mâg at jim na ’t diktee nag even nasitte wille, maar de eerste twee koppys koffy of thee binne fergeefs. Ja, je hore de ‘f’ niet at je ’t woord sêge, maar dochs skrive wy deuze letter d’r in.

Ant 28 febrewary of is ’t tot 28 febrewary…

't Groat Bildts Diktee!

Plaatst: woensdeg 15 febrewary 2017

Lêste dâg om te tekenen!

Plaatst: maandeg 6 febrewary 2017
http://erkindebildtsetaal.petities.nl

Boek fan 'e maand febrewary: Straatnameboek

Plaatst: woensdeg 1 febrewary 2017
Ok deuze maand weer 'n boek dat in 't sontsy set wort:
't Straatnameboek. In dut boek, samensteld deur G. Wijmenga, staan de ferklarings fan de straatnamen op 't Bildt, heel neskierig! Dut boek kost deuze maand maar €5,- foor elkeneen!


PDF: bls straatnameboek0001.pdf

petisy

Plaatst: woensdeg 25 jannewary 2017

Petisy

 http://erkindebildtsetaal.petities.nl/

Tweede Kamerleden: erkin de Bildtse taal!

Bilkerts binne trots op hur taal.‘t Bildts is gyn Frys, gyn Nederlâns, maar ’n mingtaal met aigen idioom en woordeskat. Op ’t Bildt beleve wy ’t Bildts as ’n folweerdige taal.

Ons gemeente ’t Bildt gaat an ’t eand fan ’t jaar op in ’e gemeente Waadhoeke. Fúzzys binne selden goed foor klaine talen.

Om ’t Bildts goed te beskermen hewwe ôns gemeente en ’e prevînsy Frysland fleden jaar an minister Plasterk froegen om ’t Bildts de status fan offisjeel erkinde taal te geven. De inweuners fan ’t Bildt staan der fierkant achter, de inweuners fan Frysland ok. Wij snappe d’r dan ok niks fan dat minister Plasterk dut fersoek ôfwezen het. Derom frage wij de Tweede Kamer as hoogste politike orgaan om sels nag ’s goed naar ’t Bildts te kiken.

Ons fersoek is dan ok: Erkin ôns taal!      


Prebeerlessen Bildts

Plaatst: saterdeg 14 jannewary 2017
De weromkomavens foor Bildtstaligen worre in maart foor 't lêst geven deur Henk Kas.
Oud-kursisten worre útnoadigd. Wille jou hier ok graag hine, meld je dan an deur 'n bericht te sturen na info@stichtingonsbildt.nl 

Foor 't organiseren fan 'n weromkomaven foor Niet-Bildtstaligen waar te min belangstelling. Derom 
het 't bestuur besloaten om inloopuurtsys (of metloopavend) te houwen foor baide kursussen Bildts. Ant half maart 
kin dat. Om op te frissen, of om 's te sien at je toekem hêst meskien metdoen wille an 'n nije kursus. 

Lokasy: Ingang fia Bibletheek St.-Anne. 
Tiid: maandegs   19.30 u  Bildtstaligen
         woensdegs 20.00 u. Niet-Bildtstaligen

Goeie foornimmens?

Plaatst: maandeg 9 jannewary 2017
Bij goeie foornimmens hoort fansels ok Bildts!
Kyk maar 's op http://www.edubildts.nl at je dat nag niet daan hewwe.

Feul hail en segen! Boek fan 'e maand jannewary:

Plaatst: sundeg 1 jannewary 2017
Ok deuze maand sette wy weer 'n mooi Bildts Boek wat wij útgeven hewwe in 't sontsy:
              De Westhoek, 'n levend ferleden. Skreven deur Sytse Buwalda.
'n Greep in de history fan 'n unike streek met syn besondere beweuners.
Dut boek kost normaal 17,50 foor begûnstigers en 19,50 foor niet-begûnstigers. Alleen in de
maand jannewary foor 10 euro te krijen! 
 

De bêste wînsen!

Plaatst: sundeg 18 desimber 2016
’t Bestuur fan Stichting ‘Ons Bildt’ wînst elkeneen noflike korsttyddagen en ’n gelukkig en sônd 2017 toe.

Bestuur nimt ôfskaid fan Piet Marra en Geke Postma

Plaatst: sundeg 18 desimber 2016
De bestuursfergadering fan Stichting ‘Ons Bildt’ fan desimber waar ’n hele besondere fergadering. Ni, d’r waren gyn halfwizigheden, maar d’r waar al ’n historys momint. Na 36 jaar waar dut namelik de lêste bestuursfergadering fan Geke Postma.

Fan ‘e oprichting ôf, in 1980, het Geke in ’t bestuur sitten. Dat is fansels ’n heel hut. ’t Allergroatste part derfan waar se pinningmeester. Se het feul dingen beleefd in al die jaren en dernaast ok ’n prot bestuursleden kommen en weer ôfskaid nimmen sien, maar Geke bleef trou op hur post.

Gaan ’s út fan tien bestuursfergaderings in ’t jaar en dat 36 jaar achternander betekent 360 fergaderings. Dan nag soa’n twintig ekstra in 36 jaar en derbovenop nag twintig met ândere instânsys, persoanen ets, betekent dat Geke soa’n 400 fergaderings bijweund het.

Maar ooit komt d’r ’n momint dat je ôfskaid nimme motte as bestuurslid; der ontkomt gyn een an. Dat momint is nou foor Geke kommen. Oflopen dînsdeg 13 desimber l.l. had de slútting fan de fergadering even ’n ândere lading as âns. Dut waar ’t dan foor Geke…

Geke, och soa bedankt foor al die jaren fan groate inset. Dou hest hèèl feul foor Stichting ‘Ons Bildt’ betekend. In april 2017 nimmen wij ôfskaid fan Geke as bestuurslid tidens de jaarfergadering.

Maar wij wille ok niet dat ’t ôfskaid fan Piet Marra in 't skâd komt te staan. Och heden, ni; seker niet! Want ok Piet nam ôfskaid as bestuurslid na tien jaar sitting had te hewwen in ’t bestuur. En Piet syn werk motte je seker niet útflakke, want hij het ok ’n heel prot foor de Stichting út ‘e weeg set. De lêste jaren as foorsitter. Piet, dou ok och soa bedankt foor dyn inset as bestuurslid. Ok fan Piet wort in april offisjeel ôfskaid nommen.

Dan motte d’r fansels ok ferfangers komme. De nije foorsitter is Coos van Kooten worren. ’n Nussy leden hewwe Coos al even metmaakt as ferfanger fan Piet bij ’t openen en slútting fan de lezing fan Auke Kooistra. En dat deen-y heel goed.

Twee bestuursleden gaan nou dus út ’t bestuur en der motte fansels ferfangers foor komme. Ant nou toe hewwe wij een nij bestuurslid d’r bij en der binne wij och soa wiis met. Dat is Elza Dijkstra út St.-Anne worren die’t al ’n prot onderfining het in besturen. Maar wij binne nag op soek naar een as twee nije bestuursleden. Likent jim dut wat, stuur dan even ’n e-post fia ôns sait of tik dan even ’n bestuurslid op ’t skouder. Ok al is’t maar met ’n fingertoppy…

Kerstmarkt 16 desimber

Plaatst: donderdeg 15 desimber 2016
Wij bin d'r ok! Met Bildts Aigene 'n mooie stand met  ferkoop fan boek fan 'e maand desimber
foor maar € 10,- : Raizen deur de Bildtse Geskidenis. Tomke boekys fergeefs en jou kinne
Edubildts útprebere. Ok mooie nije Bildtse kerstkaarten te koop!

2e slaagde foor Edubildts!

Plaatst: woensdeg 14 desimber 2016
De 2e is slaagd foor Edubildts foor Bildtstaligen: Ben Bruinsma.
De kursus Edubildts foor Niet-Bildtstaligen is ok helendal klaar.
Kyk maar 's op http://www.edubildts.nl !

Auke Kooistra boeit besoekers lezing Stichting ‘Ons Bildt’

Plaatst: dînsdeg 6 desimber 2016
D’r waren fleden week maandegavend soa’n seuventig stoelen klaar setten in eetkefee ‘Het Graauwe Paard’. En wij mâge jim fertelle dat deuze stoelen  allegaar beset waren. Stichting ‘Ons Bildt’ het soa starigan ’n prot lezings houwen, maar de lezing fan Auke Kooistra waar een fan ‘e lezings die’t de meeste besoekers trokken het. Meskien selfs wel de meeste.

Fansels, ’t sil d’r ok wel met te krijen had hewwe dat ‘t ‘s ’n keer niet in St.-Anne waar, maar op Ouwe Syl, de thúshaven fan Auke. Ja, bêste lezers, wij mâge gewoan Auke sêgen blive, ok na syn onnafolgbare lezing wer’ t je jou teugen sêge mâge. Maar krekt as Auke blyft ok ’t bestuur fansels met de baide foeten op ‘e Bildtse grônd staan.

Auke fertelt syn levensferhaal die’t op ‘e Syl plakfonnen het en der hoort syn werkseme leven fansels ok bij. Foordat-y him in ’t eetkefee festigde, het-y ’n prot ândere banen bij ’t eand had. Brada befoorbeeld, maar ok bij de boer, brilleman, koerier, barkiper in ’n kroeg in Luwt en ant eandsybeslút ‘Het Graauwe Paard’ dus.

D’r worde ’n prot gnezen, want Auke saai ’t mooi op en is ok ’n smoute prater die’t ontspannen pratend syn leven bij ’t publyk dellaai. Mooi is om te fertellen dat doe’t-y bij slachterij Brada werkte, hij elke week flink wat flais en gehakt fergeefs metkreeg. Jim motte wete dat Auke doe nag allenig weunde; dat hij kreeg ’t flais nooit op. ’t Waar op ’n geven momint soa bot dat syn kammeraden bij de koffy bij him thús gau ‘s ’n gehaktbal bij de koffy kregen in plak fan ’n gefulde koek.

En soa satten d’r nag feul meer prachtige anekdotes tussen. De mînsen die’t niet weest hewwe mot ’t spite dat se d’r niet bij weest binne. Maar an ‘e andere kant: at elkeneen kommen waar, dan had Auke syn one-man-sjo nag ’n stikminnig keer opfoere motten. Dat had wel mooi weest, want dan waar de skriver fan dut stikky fast nag ’n keer delkommen.

Begin ankem jaar komme wij met meer nijs hierover, maar deuze rais na Ouwe-Syl toe het ’t bestuur soa goed foldeen dat wij de kommende jaren ‘on tour’ gaan. De bedoeling is om meer Bildtse plakken an te doen om der ‘n lezing te houwen. Wij houwe jim fansels op ‘e hoogte.

D'r is 'n DVD fan maakt, over 'n week te lien in de bibletheek fan St.-Anne!

Tresoar zoekt auteurs in een Friese stads- of streektaal voor verblijf in San Sebastian

Plaatst: maandeg 5 desimber 2016
Onlangs is de derde call voor het Europese literaire uitwisselingsprogramma Other Words / Oare Wurden geopend. Het gaat deze keer om een alternatieve call. Niet schrijvers in het Fries maar schrijvers in een van de Friese stads- of streektalen (een stadstaal, Stellingwerfs, Bildts, een eilandtaal, etc.) kunnen tot 1 februari a.s. een voorstel indienen voor een verblijf van acht weken in de Baskische stad San Sebastian. Het verblijf vindt plaats in de periode van april-juni 2017.  

Other Words is een Europees uitwisselingsproject voor schrijvers in kleine talen. Omdat het reglement van het project oorspronkelijk niet voorzag in deelname van schrijvers in kleine talen (anders dan het Fries) binnen de deelnemende regio's, heeft Tresoar voorgesteld om ten minste één call open te stellen voor deze schrijvers. Dit verzoek is onlangs gehonoreerd. Schrijvers in een van de Friese streek- of stadstalen kunnen nu meedingen naar een verblijf in San Sebastian.

Other Words geeft schrijvers de kans om gedurende acht weken in het buitenland te wonen en te werken en ter plekke volop mee te draaien in het culturele leven. Doel van zo'n verblijf is om een afgerond literair werk te maken, mee te doen aan het culturele leven in het gastland en op die manier een nieuw schrijversnetwerk op te bouwen. Na voltooiing wordt het literaire werk vertaald in de andere deelnemende talen en online gepubliceerd. In ruil daarvoor krijgt de schrijver een honorarium, een dagelijkse toelage en een reiskostenvergoeding. Alle informatie over de selectie en deelnamecriteria staat in het PDF-document hieronder.

In totaal kunnen vijf Friese auteurs in de periode 2016-2018 aan deze uitwisseling meedoen. Begin 2016 werd André Looijenga geselecteerd voor het eerste Friese schrijversverblijf in de stad Bitola in de Republiek Macedonië. Op dit moment verblijft Bart Kingma in San Sebastian in Spaans Baskenland. In de periode april-juni 2017 vaardigen we nu dus een tweede schrijver uit Friesland af naar San Sebastian. We roepen schrijvers in een van de Friese stads- of streektalen op om met voorstellen te komen. Begin februari maakt de jury, bestaande uit Tryntsje van der Steege, Marijke de Boer en Bart Kingma de beoogde kandidaat bekend.

De deelnemende landen en regio's aan Other Words zijn op dit moment Baskenland, Ierland, Slovenië, Macedonië en Friesland. Incidenteel sluiten andere Europese partners aan, zoals Wales, Malta en Occitanië. De komende jaren wordt geprobeerd meer landen en regio's bij het project te betrekken. In Friesland wordt het project uitgevoerd door Tresoar, in samenwerking met de provincie Fryslân. Het is onderdeel van het LWD 2018-programma Lân fan Taal.

Bron: Tresoar

Auke Kooistra fan Ouwe Syl geeft lezing

Plaatst: frijdeg 25 november 2016
Je hewwe al de singende kroegbaas, de foetballende kroegbaas, maar op ‘t Bildt hewwe wij de alleskinnende kroegbaas. En kroegbaas is-y aigenlik niet eens meer. Ni, Auke Kooistra fan Ouwe Syl het nou ‘n goed lopend eetkefee.

Je hore goeie ferhalen over syn eten en de bediening. Maar goed, dut stikky is gyn resînsy fan ‘n stiekeme bezite an ’t kefee om sifers te geven. Ni, wij gaan feerder, want wij wille alles fan Auke wete.

Derom hewwe wij him froegen om ’n lezing te geven over syn loopbaan op ‘e Ouwe Syl met ’t groatste part fansels over “’t Grauwe Peerd”. Deur de jaren hine sil-y ’n prot beleefd hewwe. Prachtige dingen, maar fast ok minder mooie dingen. Goeie tiden, maar meksien ok minne tiden. Nou is’t fansels niet de bedoeling om syn hele doopsel te lichten en dat frage wij him ok niet, want je hewwe ok nag soks as privé.

Maar een ding is seker: Auke Kooistra is ’n smoute prater die’t elkeneen seker boeie kin met syn ferhaal. ’t Wort fast en seker ’n interessante avend foor jim.

Foor jim!? Foor ôns!? Jaseker. Jim kinne d’r ok allegaar bij weze op maandeg 28 novimber a.k. om 20.00 uur op Ouwe Syl. Dan fynt de lezing plak. Wij souwen ‘t, as Stichting ‘Ons Bildt’ och soa fijn fine at jim die avend d’r ok binne. Heel graag selfs.

Intree is € 5,00 (inklusyf koffy).

En drie keer rade op welke lokasy de lezing op Ouwe Syl plakfine sil…

Bestuur Stichting ‘Ons Bildt’

Winterlezing: 28 novimber Auke Kooistra

Plaatst: woensdeg 16 november 2016


PDF: adfertînsy winterlezing 28 nov.pdf

't Kynd, gedichy út Dichterlik Bildts

Plaatst: woensdeg 9 november 2016
'n Gedichy -deuze gaat over Sunterklaas- en is skreven deur Janny Lautenbag.
't Staat in 'Dichterlik Bildts'. Deuze dichtebundel sette wij in 'e maand novimber 
in 't sontsy! Leuk kedootsy foor maar € 5,-.

Gehoord en gezien Luwter Krant!

Plaatst: saterdeg 5 november 2016
klik hieronder om 't artikel te lezen. (L.C. 5 novimber 2016)


PDF: lc-20161105-no01018002.pdf

Mooi stik in de Bildtse Post

Plaatst: woensdeg 2 november 2016

Boek fan 'e maand novimber

Plaatst: woensdeg 2 november 2016
't Boek "Uytland gheheten Bil" waar 'n groat súkses as boek fan 'e maand oktober. 
In novimber hewwe wy weer 'n ander boek wat wy in 't sontsy sette: 
'Dichterlik Bildts'. Hierin staan prachtige gedichten. Dut is foor 5 euro te koop.
Leuk kedootsy!

Eerste getuugskrift Edubildts útraikt!

Plaatst: maandeg 31 oktober 2016
Maandegoverdâg is 't eerste Edubildts getuugskrift útraikt an Marjolein Lautenbag.
Sij het in 'n rekôrdtiid alle lessen maakt. Marjolein fon de filmpys en de diktees 't leukst om te doen.
Sien ok op www.edubildts.nl ! Ok foor Niet-Bildtstaligen.

Winterlezing: 28 novimber Auke Kooistra

Plaatst: saterdeg 29 oktober 2016

Alfast even 'n ankondiging foor de winterlezing 
fan Stichting Ons Bildt:

op maandegaven 28 novimber sil Aukje Kooistra fan Kefee 't Grauwe Paard in Ouwesyl 'n lezing houwe met as titel:

"Fan koekybakker ant Bildtse toprestauranthouwer".

Hij sil over syn leven fertelle. En dat kin hij prachtig! 
Hou de Bildtse Post fan 16 novimber in 'e gaten.
Lokasy: 't kefee.


Klaine kursus Bildtse geskidenis sundeg 16 oktober!

Plaatst: frijdeg 14 oktober 2016
Ankommende sundeg 16 oktober is d'r in Ons Huis 'n klaine kursus en kwis over de geskidenis 
fan Fryslând en fooral ok over 't Bildt. Dut wort fersorgd deur Tresoar. 15.00 uur, fergeefs.
Sien ok de BIldtse Post fan 5 oktober.

www.edubildts.nl

Plaatst: frijdeg 14 oktober 2016
op de website http://www.edubildts.nl binne nije proeflessys set.
Klik op "feerder gaan as gast". 
Foor Bildtstaligen én Niet Bildtstaligen!
Jou kinne dut fergeefs útprebere. Wille jou alles doen,
mail dan: pinningmeester@stichtingonsbildt.nl 

Op Omrop Fryslân: FNP'ers folge kursus Bildts

Plaatst: donderdeg 13 oktober 2016
http://www.omropfryslan.nl/nijs/671683-fnpers-folgje-kursus-biltsk

Geweldig! Kursus kin deurgaan

Plaatst: woensdeg 5 oktober 2016
Prachtig nijs, 6 bij de Bildtstaligen en 10 bij de niet Bildtstaligen!
 

Kursus Bildts foor Bildtstaligen

Plaatst: frijdeg 30 septimber 2016
Fandaag 30 septimber, binne d'r 4 anmeldings foor de Kursus Bildts foor Bildtstaligen.
Nou motte der nag 2 bij en dan kinne wy 3 oktober los! Wie o wie wil dut nag doen!
Bel Janny Bouma 0518-491318 of 0616675779 

Boek fan 'e maand oktober

Plaatst: frijdeg 30 septimber 2016
Stichting Ons Bildt wil elke maand 'n boek in 't sontsy sette.
In oktober is dat "Een Uytland gheheten Bil", skreven deur Leendert Ferwerda.
't Boek gaat over de geskidenis fan de gemeente 't Bildt. En nou at de gemeente
't Bildt ferdwine sil, is't meskien tiid om de geskidenis in 'e huus te halen.
Een prachtig boek. 't Kost normaal €12,50 foor begûnstigers en €15,- foor
niet-begûnstigers.
In oktober kin elkeneen dut boek foor maar €10,- kope!

Blikstynders, maar de Bildtse kursus mot al deurgaan!

Plaatst: dînsdeg 27 septimber 2016
De opgave foor de Bildtse kursus foor niet-Bildtstaligen loopt goed, al kinne d’r nag wel ’n stikminnig bij, maar de kursus foor Bildtstaligen aveseert as ’n pôd op ‘e klútten. Wat dat betekent? Jaha, der souwen jim achter komme kinne at jim jim opgeve foor de kursus… Maar nou hoeve jim dat nag niet te weten, hoor. Wij geve jim de betekenis: ’t skiet niet op met de opgave.

Feul Bilkerts sêge al tiden dat se graag de Bildtse kursus folge wille, maar ’t komt d’r maar niet fan. Dan is’t nou ’t goeie momint om jim ál op te geven. Oké, ’t is altyd ’n goed momint om jim derfoor op te geven, maar dut jaar helendal. Want at d’r niet genog deelnimmers binne, dan gaat de kursus foor ’t eerst sont Stichting ‘Ons Bildt’ hiermet starten is, niet deur. Dat wil dochs gyn een op syn geweten hewwe…

Derom is dut ’t goeie momint om jim foor de kursus op te geven. Wij souwen och soa wiis weze met jim opgave. Want blikstynders, de Bildtse kursus mot al deurgaan!

Foor opgave of meer informasy kinne jim terecht bij de kursuslaiders Janny Bouma (0518- 491318) of Kees Zijlstra. Ok kinne jim ’n bericht sture na info@stichtingonsbildt.nl. Dut kin ant ‘n met ‘t lêst fan deuze week.

Wij rekene op jim!

Stichting ‘Ons Bildt’

kursisten froegen!

Plaatst: saterdeg 17 septimber 2016
De Bildtkers en Niet Bildtkers late 't wel wat ôfwete.....
4 anmeldings foor de kursus Niet Bildtstaligen ant nou toe en 0 foor Bildtstaligen.
Dus het Stichting Ons Bildt nag maar 's 'n oproep deen fia Radio Eenhoorn overdâg.
Wy hope fanself dat de kursussen deurgaan kinne!!
Bel Janny Bouma 0518-491318 of appe 0616675779
of mail pinningmeester@stichtingonsbildt.nl 

De Bildtse Kursussen starte begin oktober!

Plaatst: donderdeg 8 septimber 2016


PDF: 1636adv stichting ons bildt-kursussen.pdf

Kursussen Bildts

Plaatst: saterdeg 27 augustus 2016
Over 'n dikke maand starte de kursussen Bildts foor Bildtstaligen en niet-Bildtstaligen.
D'r komt ok 'n adfertînsy in de Bildtse Post begin septimber!
Hewwe jou intresse of fragen? Mail de pinningmeester Janny Bouma:
pinningmeester@stichtingonsbildt.nl 
En kyk ok 's op www.edubildts.nl . At je klikke op "feerder gaan as gast" kin
je alfast even sneupe op de digitale kursus. An de digitale kursus foor Niet Bildtstaligen
wort ok al werkt!

Dat hest goed deen Tomke!

Plaatst: woensdeg 8 juny 2016

presintasy nije Tomke boeky

Plaatst: maandeg 6 juny 2016
De nije Tomke is út! Fanoffen het Baukje Luinstra fan Stichting Ons Bildt-die't 't boeky fertaald het-, foorlezen op 'e peuterskoal in St.-Jabik. 'n Mooi ferhaaltsy over Tomke die't skúltsyblink doet. 
Fanself is de Bildtse Tomke nou boek fan ' e maand. En helendal fergeefs.

't Nije Bildtse Tomkeboeky is út!

Plaatst: sundeg 5 juny 2016
't Is soafeer! Môrnoffen 10 uur de presintasy fan 't nije Bildtse Tomkeboeky in de Open Hof in St-Jabik.

Wij staan op Lammetsymet met spesjale anbiedings!

Plaatst: donderdeg 19 maai 2016
Foordat wij de seumer ingaan, hewwe wij nag een aktiviteit:  wij staan op Lammetsymet met ’n dissy.

Dat doen wy al jaren en dan fooral Geke Postma. Die het hest alle keren d’r bij weest en ok dut jaar is se weer fan de pertij.

Ons dissy staat flakbij de Rabobank en fansels binne d’r weer boeken en ândere spullen te koop.

Lammetsymet is ankommende dinsdeg 24 maai. Jim binne fan harte welkom om even bij ôns del te kommen.

De anbiedings (alléén op 'e Lammetsymet!)  binne deuze keer: Boek fan 'e maand "Tekenend 't Bildt" foor €10,- ipf €15,-. En Raizen deur de Bildtse Geskidenis ok alleen op 'e Lammetsymet foor €10,- ipf €15,-

Boek fan 'e maand: Tekenend 't Bildt

Plaatst: sundeg 15 maai 2016
Meer foto's fan dut prachtige boek kinne jou sien op ôns facebookpagina

Ankommend weekeand: ‘Boerke op ’t Bildt’

Plaatst: frijdeg 13 maai 2016
Tidens  ’n foorfergadering waren d’r drekt al groate ferhalen en d’r worde wat ôflacht. Wij mosten se eerder ôfremme as anfitere wat ’t fertellen betreft….. ’t Begon al met ’t fait dat Klaas Oosterbaan niet út ‘e jas komme kon. Der mosten drie man an te pas komme om te helpen, een (Piet Hoekstra) om ’t werk te doen en twee (Aldert Cuperus en Jan Faber), om te fertellen hoe’t ‘t most.

Kom ok even lâns en geniet met fan de prachtige ferhalen die’t se te fertellen hè. Der binne twee ferhalen per uur en se binne allegaar âns, behalve ’t ferhaal fan de ouwe en nije maai. Dat wort elke keer at de ouwe maaiferhuzing plak fynt op ‘e nij ferteld deur Aldert Cuperus. De ouwe maaiferhuzing  gebeurt met trekker en wagen en d’r is ’n omroeper bij die’t útleg geeft over ’t hoe en werom.
  
Dan is der ok nag Gerryt Herrema die’t  fertelt over Structural; midterij/mesinefebryk de Vries út Sint Anne.
  
Alfast wat besonderheden:
In 1875 koopt Cornelis de Vries ‘n pand an ‘e Ouwe-dyk en begint der  ’n smidterij; later: Smidterij Pieter Hendrik de Vries en nag later: Smidterij Hendrik Pieter de Vries, dan wort ‘t  ‘n mesinefebryk.  In 1990 nimt Ritske Blom ‘t bedriif over.
Per 1 novimber 1996 nimt Netagco-Miedema (lokasy Winsum) ‘t bedriif over.
Perioade fan bestaan: 1875 - ca. 1999
  
Structural maakte o.â. bietelichters, irpel-seleksykarren en Structural terminator (irpelwurtelsnijers) en Structural skudêgen. Hendrik de Vries ontwikkelde i.s.m. kûnstner Gerlsma út Franeker en ’n werkgroep boeren fan ’t Bildt; Snarebedpoatmesines (Systeem Gerlsma) en lôftrekmesines (Systeem Gerlsma).
  
Structural demonstreerde in 1960 op ‘t bedriif fan A. Buwalda te Dongjum met ‘n bietelichter foor peerdegebrúk. Ontwikkeld en maakt later in samenwerking met Kooi út Froubuurt de Kooi-aap metnim-heftrúks (achter op frachtwagens). Na ‘t beaindigen  fan de samenwerking met Kooi wort ‘n aigen metnimheftrúk ontwikkeld.
  
‘n Antal Structuralmesines (snarebedpoatmesine, terminator) worre in 2013 nag maakt deur Miedema Winsum. Na overname deur Miedema gaat Ritske Blom deur met  ‘t maken fan Structural-heftrúks onder de naam Structural Lifter bv. ‘t Bedriif is ondertussen fallyt.
  
Bij ‘Boerke op ’t Bildt’ staat een fan de eerste lôftrekkers, een fan de eerste skudêgen en de enige deur Structural maakte boanesaaimesine.
  
Bron: http://www.frieselandbouwwerktuigenfabrikanten.nl/
  
Boerke op ’t Bildt met de kines.
Wat is d’r foor de kines te doen bij ‘Boerke op ’t Bildt?’
  
D’r is ’n springkussen, klainfee en se kinne skatsoeke met metaaldetektors op ’t lând en loof ôns maar….se fine fast wat! En dan is d’r ok nag ’n leuke priisfraag spesjaal foor de kines! Nim se dus gerust met, want se hoeve hur niet te ferfelen.
  
’t Mâg dúdlik weze dat der foor elkeneen wat te doen en te sien is op deuze baide dagen fan ‘Boerke op ’t Bildt’ ankommende 14 en 15 maai. De tiden binne fan 13.00 ant 18.00 uur en ’t fynt plak op de Pollenplaats fan Alco de Jong en Jacqueline Wijbenga an de Nije-dyk 252 onder St.-Anne.

Op saterdeg kinne jou na ôfloop met ete met de ‘Boeremaaltyd’ om 18.30 uur at jou je tenminste opgeven hewwe.

Nag flug even  ’t rijtsy fan wat d’r soa al te doen is: Levende mezyk, ferhalefertellers, foto’s en films, irpelbakslatsys fersameling, leuke priisfragen, besys, springkussen, oud en nij ark, ouwe en nije mesines, Gerryt Herrema fan de Afron, de Boeremaaltyd met teneel, ’n gesellige koffy en theehoek, ouwe maaiferhuzing, DEI en nag meer.

De toegang is fergeefs.

Bron: websait fan ‘Bildts Aigene’ (die’t deuze aktiviteit ok organiseert)

Stichting ‘Ons Bildt’ nimt op jaarfergadering ôfskaid fan Henk Kas

Plaatst: dînsdeg 3 maai 2016

’t Woord jaarfergadering sait ’t al: die wort een keer in ’t jaar houwen. Maar fansels binne niet alle jaarfergaderings ’t selde. Seker niet de jaarfergadering fan Stichting ‘Ons Bildt’ (SOB) fan dut jaar, want dut waar d’r een om ’n lissy omhine te setten.

’t Eerste opmerklike fait waar dat d’r op ‘e jaarfergadering fan dînsdeg 26 april l.l. ’n hele hoge opkomst te noteren fiel. Meer as feertig mînsen kwammen na ’n rais deur ’t stroaminne weer an in “Ons Huis” in St.-Anne. Foorsitter Piet Marra roemde in syn openingspraatsy deuze prachtige opkomst. ”Gyn idee hoe’t dat kin”, saai-y met ’n knypoog na Henk Kas die’t op deuze avend ôfskaid nam as kursuslaider.

Soa flug as ’n floit waren de gebrúklike ferslagen achter de rûg. Doe worde d’r ôfskaid nommen fan bestuurslid Ingrid Wijmenga en fan websaitbeheerder Klaas Dankert. Ingrid het tien jaar bestuurslid weest en Klaas het fan 2001 ant ’n met 2014 de websait beheerd.

Derna waar d’r folop andacht foor de kursisten. Fijf waren d’r ’t ôflopen seisoen foor de kursus foor niet-Bildtstaligen en ses foor al Bildtstaligen.

Foor elke kursist had Henk Kas ’n praatsy en na de útraiking fan ’t getuugskrift of diploma lâs elke kursist syn eksamenopstel foor. D’r worde ’n prot gnezen om de praatsys fan Kas, maar seker ok om de opstellen fan de kursisten.

Nadat de lêste kursist syn ferhaal besloat met de platte keuteltsys worde d’r ôfskaid nommen fan kursuslaider Henk Kas. Dat is trouwens niet helendal waar. Ja, hij hout al op met lesgeven an nije kursisten, maar ankem jaar doet-y nag wel de ‘Weromkomavens’ foor oud-kursisten.

De foorsitter bedankte Henk Kas eerst foor ’t ôflopen seisoen en gong derna over na syn hele loopbaan as kursuslaider. Die is in 1979 begonnen. Ok haalde de foorsitter an dat Kas in 1980 een fan de oprichters waar fan SOB en fan noemd jaar ant 1996 in ’t bestuur sitten het. Hij het ’n prot deen foor SOB en de Bildtse taal en Piet aindigde syn praatsy met de woorden: “Och soa bedankt foor ’t feule werk dat jou foor Stichting ‘Ons Bildt’ deen hewwe.” Fansels kreeg Kas ok ’n kedo anboaden en foor syn frou waar d’r ’n blomstikky.

At d’r goents ôfskaid nimme, dan binne d’r in ‘e regel ok opfolgers en gelukkig is dat ok ’t gefal met de kursuslaider. Op deuze jaarfergadering stelde Piet de nije kursuslaiders an de anwezigen foor: Anna Leijstra nimt de kursus foor niet-Bildtstaligen op hur en Janny Bouma en Cees Zijlstra geve tegaar de kursus foor Bildtstaligen.

Prachtig dat de kursus ok ankem seisoen weer geven worre kin, want dat is fansels och soa belangryk foor de Bildtse taal. Hopelik binne d’r foor ’t nije seisoen weer genog mînsen die’t de Bildtse kursus folge wille.

En wat sou ’t trouwens prachtig weze as ’t Bildts ’n erkinde taal wort, want dat ferdient dut hoeky in Friesland; dut hoeky dat wel ’s naigt na dat dorpy fan ‘Asterix en Obelix’. Hm, nou wort d’r te feul deurdraaft, wil’k lo.

Late wij derom maar aindige met dut stikky en hoe kin dat nou beter as met de  woorden wer’t Henk Kas op de jaarfergadering ok met âindigde: “Wij motte d’r metnander foor om ’t Bildts in stând te houwen.” En soa is’t!

Kursisten op de foto: Flnr. kursuslaider Henk Kas, Kine Sittig, Sanne Lamerus (Niet Bildtst.), Sandra Dijkman, Aldert Cuperus, Nynke Varkevisser (Bildtst.), Josh Baalman, Dick Bos (Niet Bildtst.), Hendrika Beimers, Jan de Vries, Jan Keizer (Bildtst.)
(Janneke Ponne (Niet Bildtst.) ôfwezig bij de útraiking).

Stikky in ‘e Lúwter Krant: Bildts leren via edubildts

Plaatst: dînsdeg 26 april 2016
www.edubildts.nl : log in as gast en prebeer drekt de proefles út. Registrere is niet meer norig!
Wille jou de hele kursus doen, even 'n berichy na pinningmeester@stichtingonsbildt.nl en dan 
wort dat feerder regeld. 't Kost 20 euro foor 'n half jaar en 30 euro foor 'n heel jaar. 


PDF: stikky in krant pdf 26 april.pdf

Stichting Ons Bildt op Radio Eenhoorn

Plaatst: saterdeg 23 april 2016
http://radioeenhoorn.no-ip.org/rtvuitzendingen/uitzendinggemist
Saterdeg 23 april " Even Bildts" : Na 30 min. is 't interview met Janny Bouma nag 's te belústeren.

‘t ‘Ferleden fertelt’ soekt frijwilligers

Plaatst: donderdeg 21 april 2016
’t ‘Ferleden fertelt’ is ’n prachtig projekt fan Stichting ‘Bildts Aigene’, meskien hewwe jou der al ’s wat over hoort of lezen.

’n Jaar of tien leden is deur Stichting ‘Ons Bildt’ ’n begin maakt met gesprekken met Bilkerts. ’t Bildts Aigene (BA)  het dut weer oppakt. Begin april hewwe al de eerste gesprekken met mînsen plakfonnen.

Wij make eerst kort kinnis met de betreffende persoan, make ’n kort filmpy of ’n foto en dan wort ’t ferhaal opnommen tidens ’n gemoedlik gesprek en later feerder deur ôns útwerkt.
 
Foor dut projekt soeke wij mînsen die’t de ferhalen belústere wille om se later út te werken.

Dink derbij an de ferhalen fan jou aigen femily. Wat wete jou aigenlik fan jou hait en mim of fan de buurman of buurfrou? Wat foor werk deen se en wer? Of hadden se ’n spesjale hobby? Weunden se in ’n apart huus of streky húzzen?

’t ‘Ferleden fertelt’ werkt met kaartsys, soadat mînsen kieze kinne wer’t se over fertelle wille. Meer informasy kinne jou krije bij ’t BA en bij ’t ‘Bildts Dokumintasysintrum.’
 
’t BA soekt frijwilligers; goents die’t ferhalen fertelle wille en kinne, die’t ’t foorleze wille die’t hand- en spandiensten ferlene wille en mînsen die’t fertale kinne fan ‘t Nederlâns of ’t Frys na ‘t Bildts.

Sien op www.bildtsaigene.nl onder ’t koppy ‘Organisasys’ en dan ‘Frijwilligers froegen’.

Hewwe jou niks met komjoeters maar wille jou wel metwerke, dan kinne jou ok gerust ’n keer lânskomme in ’t kantoor wer’t Rennie sit in de bibletheek in St.-Anne op maandeg, woensdeg en frijdeg fan 13.30 ant 16.30 uur.

Bron: websait fan ‘t ‘Bildts Aigene’

Aginda jaarfergadering dînsdeg 26 april a.k.

Plaatst: donderdeg 21 april 2016
Ankommende dinsdeg, 26 april a.k. om presys te wezen, houwe wij in dorpssintrum ‘Ons Huis’ in St.-Anne ôns jaarfergadering. ’t Begint om 20.00 uur.

Fansels komme de gebrúklike dingen foorbij krekt as de jaarferslagen en ’t finansjeel ferslag. Maar dut nimt nooit feul tiid in beslag.

Wat altyd ’n mooie sjeu geeft an deuze avend is ’t útraiken fan diploma’s en getuugskriften an de kursisten die’t dut jaar slaagd binne foor de kursus Bildts foor Bildtstaligen en de kursus Bildts foor niet-Bildtstaligen. ’t Is de lêste keer dat Henk Kas baide kursussen geven het. Dut betekent dan ok dat hij foor de lêste keer de diploma’s en getuugskriften útraike sil an de kursisten.

Fan Henk Kas wort deuze avend dus ôfskaid nommen. Maar d’r wort niet allenig stil staan bij syn ôfskaid, want d’r wort op deuze avend fan nag meer frijwilligers ôfskaid nommen.

De aginda siet d’r soa út:

1. Opening

2. Belaid fan ’t bestuur

3. Notúllen fan jaarfergadering fan 28 april 2015

4. Jaarferslag 2015

5. Finânsjeel ferslag 2015 (dut ferslag lait te besien)

6. Rôndfraag

Pypskoft

7. Utraiking diploma’s en getuugskriften an de kursisten Bildts

8. Ofskaid Henk Kas

9. Slútting

De jaarfergadering is bestimd foor begûnstigers fan Stichting ‘Ons Bildt, maar ok ândere belangstellenden binne fan harte welkom.

Digitale Kursus Bildts foor Bildtstaligen is klaar!

Plaatst: frijdeg 15 april 2016
De websait www.edubildts.nl (Skriif maar Bildts!) is helendal klaar. Klik op "log in as gast" en je kinne drekt de proefles útprebere. 
Wille je de hele kursus doen-meer as 100 lesonderdelen en alles wort ok nasien-: inful-lessys, fertalingsoefeningen, sechys en betekenissen koppele, ens. (en ok alle 15 spellingsfilmpys bekike), stuur dan 'n berichy na pinningmeester@stichtingonsbildt.nl en dan regele wij dat feerder.
't Kost €20,- foor 'n half jaar en €30,- foor 'n heel jaar.

Dichter Arjen H. Dijkstra sturven

Plaatst: frijdeg 15 april 2016
Arjen H. Dijkstra, een fan de bêste Bildtse dichters die’t ’t Bildt kinnen het, is op maandeg 11 april 2016 sturven. Hij is 84 jaar worren.

De gedichten fan Dijkstra binne niet altyd even eenfoudig; je motte se gau ’s faker as een keer deurnimme. Syn gedichten binne dan ok fan ’n hoge kwaliteit. En syn styl is met gyn ândere Bildtse dichter te fergelikenen.

Fan de altiten beskaiden bleven Dijkstra binne twee gedichtebundels ferskenen. Dernaast worde him gau ’s froegen om gedichys te skriven foor bepaalde gelegenheden. Syn lêste werk as dichter het-y leverd foor ’t boek over Johannes Blanksma dat eand fleden jaar útkommen is.

Met ’t ferstorven fan Dijkstra gaat d’r dus ’n groat dichter ferloren. Maar gelukkig het-y ’n prot gedichten achterlaten wer’t elkeneen fan geniete kin.

’t Bestuur fan Stichting ‘Ons Bildt’ wînst de femily ’n prot sterkte toe in deze moeilike tiid.

Anna Leijstra, Cees Zijlstra en Janny Bouma nije kursuslaiders Bildtse kursus

Plaatst: frijdeg 15 april 2016

Soa’t jim allegaar soa starigan wel wete, hout Henk Kas d’r na dut jaar met op as kursuslaider fan de Bildtse kursus.

Elk jaar worre d’r twee kursussen geven: een foor Bildtstaligen en een foor niet-Bildtstaligen. Baidegaar worden dut jaar dus nag deur Kas geven.

’t Bestuur het besloaten om ’t de opfolgers fan Kas niet te dreeg te maken en het besloaten de baide kursussen deur ’n stikminnig persoanen doen te laten.

Foor de kursus foor niet-Bildtstailgen is d’r ’n nije kursuslaidster fonnen. Dat is Anna Leijstra út Nij Altoenae. En ’t bestuur is hier soa wiis as ’n protter met.

Ok wakker wiis is ’t bestuur met de twee kursuslaiders foor de Bildtstaligen, want bestuurslid Janny Bouma út St.-Jabik en Cees Zijlstra fan Ouwe-Syl binne beraid om dut op hur te nimmen.

Wij wînse de nije kursuslaiders alfast ’n prot plezier en sukses toe.

spellingsfilmpy kursus skriif maar Bildts!

Plaatst: sundeg 10 april 2016
Nag 'n paar dagen en dan gaat 't an! De nijsbrieven "Op 'e Raad" worre ferstuurd na de begûnstigers.
En dan gaat de websait www.edubildts.nl ok offisjeel fan start.
Foor toegang tot de hele kursus (meer as 100 lesonderdelen en alle filmpys: Nije week meer nijs!!
Hier alfast 'n foorproefy: een fan de 15 spellingsfilmpys.
http://youtu.be/z7Tay6Z77hw

Late sien of sien late?

Plaatst: saterdeg 9 april 2016
'n Frys filmpy, maar geldt ok foor 't Bildts!

youtube.com/watch?v=Y6J_GQL1P_s&feature=youtube.be

’t Boeky ‘Op ‘e Raad’ komt begin april út

Plaatst: frijdeg 1 april 2016
‘Op ‘e Raad’, ôns jaarliks boeky, komt begin april út. En om’t de Stichting ’n prot dingen bij ‘t eand had het en d’r feerder fan alles gebeurd is in 2015, is ’t boeky dikker as âns.

Naast de gebrúklike dingen foor de jaarfergadering, feerderop in de maand, binne d’r ’n prot stikkys over wat d’r ‘m ôfspeeld het op taal- en kultuurgebied. En ’t mooie is dat d’r ’n prot ferskillende skrivers binne.

Bij ’t boeky sit dut jaar ok ’n machtigingskaart. ’t Bestuur sou graag wille dat de begûnstigers tena fia automatise inkasso betale. Dat skeelt feul werk foor de pinningmeester. Dus ’t sou geweldig weze at jim deuze kaart infulle wille en naar ôns opsture. Alfast bedanky.

’t Boeky ‘Op ‘e Raad’ wort ok dut jaar weer keurig bij jim brocht. Alfast ’n prot leesplesier toewînst.

De ‘Weromkomavens’ hewwe hur nut weer bewezen

Plaatst: frijdeg 25 maart 2016
De jaarlikse ‘Weromkomavens’ foor oud-kursisten binne weer weest. Donderdeg 24 maart l.l. fon de lêste fan de drie kursusavenden plak.

De ‘Weromkomavend’ is foor oud-kursisten die’t Bildts foor Bildtstaligen folgd hewwe. Dat kinne kursisten fan fleden jaar weze, maar ok fan soa’n fyftyn jaar leden.

Ok dut jaar waar de belangstelling groat ônder de oud-kursisten. Kursuslaider Henk Kas had de fyftig anmeldings keurig ferdeeld over drie avens.

En foor ’n prot waar ‘t weer ‘n (taal)feest. Elkeneen waar och soa enthoesjast. Anthoesjast mâg ok; at d’r maar ’n ‘h’ in sit. Ja, inderdaad, dut woord kwam ok foorbij.
Alle oud-kursisten hewwe weer ’n nuttige avend had en hur Bildts weer ophaald. Fan:  “Hoe sat dat ok al weer…?” naar an ’t eand fan de avend: “En soa sit ’t dus met de Bildtse spelling!”

’t Waren dus drie nuttige avens en dat kwam niet allenig deur de kursisten, maar fooral deur kursuslaider Henk Kas. Hij wist dus bij elkeneen ’t Bildts weer op te frissen.

Jan de Vries

Plaatst: saterdeg 19 maart 2016
Jan de Vries het 't Bildts weer even mooi op 'e kaart set.
http://omrop.fr/4SnK

Hein Jaap Hilarides draagt gedicht foor in ‘t kader KH2018

Plaatst: frijdeg 18 maart 2016
‘Frysk & Frij’ het ok an ‘e organisasys fan streektalen in Friesland froegen om ’n gedicht foor te dragen in hur aigen taal in ’t kader fan KH 2018. Mooi dat se an ôns dinke.

Fansels wil Stichting ‘Ons Bildt’ der seker gehoor angeve. Wij motte ôns taal ommers al promoate.

De bedoeling is dat ’n Bilkert ’n gedicht skriift en deuze foordraagt in ’t kader fan Kulturele Hoofdstad 2018. ’t Tema is ‘Hoofdsaak’.

Wij hewwe Hein Jaap Hilardies beraid fonnen om ôns te ferteugenwoordigen. Dermet binne wij och soa wiis. Hein Jaap kinnende komt ’t helendal goed.

Foorinskriving Liet begint met werkwinkel tekstskriven

Plaatst: woensdeg 9 maart 2016
Laat jim inspirere deur ôns aigen Bildtse sanger/ fersysskriver Jan de Vries, ôns Bildtse troebadoer, bekind fan o.a. de cd Sieleroersels en fan de Feetwarmers, jim kinne fansels allegaar syn besondere kwaliteiten.


Sin om dut jaar sels met te doen an ’t Frise fersysfestival Liet? Opgeve kin ant frijdeg 1 april. An dut festival kin elk metdoen met ’n nij fersy in een fan de Frise talen, dus ok ’t Bildts. Wil ‘t skriven hierfan nag niet helendal flotte? Kom dan na de werkwinkel “Songwriting” op saterdeg 12 maart a.k.!

Tidens deuze werkwinkel kin elk tips fan dichters/professionals krije, o.a. fan Jan de Vries, die’t jim graag feerder helpe wille met jim fersy. Deelname is helendal fergeefs en dou hoefst dy allenig maar even an te melden fia de websait.

’t Belooft ’n inspirerende dâg te worren met andere muzikanten en tekstskrivers. De dâg sil organiseerd worre deur Stichting Liet, i.s.m. Tresoar, Stichting Ons Bildt en de Stellingwarver Skriversronte.

’t Belooft dut jaar in elk gefal ‘n besondere Liet-edisy te worren. Naast de werkwinkel Songwriting wort d’r foor de deelnimmers an Liet nog ’n werkwinkel organiseerd. Foor de finalisten hewwe wij sels nag ’n fraaie “Masterclass” in petto. En de winnaar fan Liet sil ondersteund worre bij ’t maken fan ’n professionele opname fan ’t winnende nummer en kin metdoen an ’t internasjonale festival foor minderhydstalen; Liet International.

Hest sin om an Liet of de werkwinkel Songwriting met te doen? Geef dy dan op fia websait www.liet.nl 

Foor meer informasy – 06 - 234 18 378 Tjitte Jan Hogeterp 

Gesellig FersysPoadium in ’t ‘Graauwe Peerd’ op Ouwe-Syl

Plaatst: saterdeg 5 maart 2016
Op woensdegoverdâg 24 febrewary worde deur Kemissy Meertalighyd opnij ’t “FersysPoadium” organiseerd; dut jaar  in ’t gesellige eetkefee op Ouwe-Syl. 

De saal waar gesellig fol met jonge foordrachttalinten, broertsys, sussys, haiten, mimmen, pakes en beppen en andere belangstellenden. En elk het ok dut jaar weer geniete kinnen fan mooie Nederlânse, Bildtse, Frise en selsmaakte gedichten. Dut jaar waren d’r deur sykte nagal wat ôfsêgings, maar útaindlik deden d’r 19 jonge talinten an met.

De overdâg worde opend deur Marijke Bloembergen (Kemissy Meertalighyd) die’t de kines even de tiid gâf foor ’t útdoen fan jassen en ’t ôfdoen fan petten: 
“We prate ôf, allegaar heel stil te lústeren naar elk gedicht en wachte met klappen totdat ‘t gedicht út is, dat ferdient elk gedicht en elk kynd!”

De sjury-leden Ali Bronger(BDS), Foppe-Erryt de Vries(SOB), Sonja Nauta (Bildtse skryfster fan kynderboeken) en Kirsten Zwijnenburg( Aerden Plaets) fertelden foorôf dat se spesjaal lette souwen op: mooie foordracht, dúdlike útspraak en emoasy. Se hadden gyn maklike taak, want d’r sat arig wat talint onder deuze foordrachtkûnstners in de dop!

Priiswinners.
Na lang beraad kwam de sjury dochs met de namen fan de priiswinners:

Groep 3/4 :    
goud foor Jente de Vries, selsbedocht Ouwesyl        “De raket “
sulver foor Jarno Tjepkema        Ouwesyl        “Pad Lekkerbek”
brôns foor Lisanne Wielinga        Nij-Altoenae    “Hondsy”

Groep 5/6    
goud foor Marin van Zuidam        St.-Anne        “De ferkâlden fisk* 
sulver foor Jelmer van der Dam    Ouwe-Syl        “De Riger”
brôns foor Martin Tjepkema        Ouwe-Syl        “Gebakken uitjes”

Groep 7/8    
goud foor Emma Stoelinga         Ouwe-Syl        “Ik bin in kat”
sulver foor Rinke Miedema        Ouwe-Syl        “Twee roazen”
brôns foor Matthijs Helfferinck        Ouwe-Syl        “Skoaltsysyk”

De Arjen Dykstrapriis waar dut jaar foor Erryn Barkema, met ’t mooi foordroegen Bildtse gedicht: Erryn, ’t eerbaai-jongetsy ( fan Talea Drijfhout), en soa’t Sonja Nauta fan de sjury mooi ferwoorde: 
“Erryn het ’t gedicht prachtig foordroegen maar ’t klopt heeldal: Hij hyt sels Erryn, krekt as ’t jongetsy in ’t gedicht en de dichter die’t deuze priis beskikber steld het, Arjen Dykstra.”

Alle priiswinners worden ferfolgens op ‘e kyk set, ’n foto fan alle kines wort stuurd na dichter Arjen Dykstra.
Foor alle kines waar d’r ’n opskriifboeky ( foor nije gedichten) en foor groep 7/8 nag as ekstraatsy: ’t boek Ooorlogswinter fan Jan Terlouw.
De sjury en de skriifster fan dut stikky kregen as dank ’n maitydsgroet met na huus.

’t FersysPoadium op Ouwesyl waar dut jaar ’n sukses en ankem jaar…weer op ’n andere lokasy? ’t Het ôns dut jaar in ’t Graauwe Peerd poerbest foldaan!

Namens Kemissy Meertalighyd
Bauky Luinstra

De jaarfergadering is op dînsdeg 26 april a.k.

Plaatst: frijdeg 4 maart 2016
’t Duurt nag wel even, maar at wij nou alfast even ’n berichy op ‘e sait sette, dan kinne jim ôns aansen niet ferwite dat jim ’t niet wisten.

Wer gaat dut over, bêste jonge? Dut gaat over de jaarfergadering fan Stichting ‘Ons Bildt’. Alle jaren fynt deuze fergadering foor alle begûnstigers in april plak en dut jaar is dat op dînsdeg 26 april, om presys te wezen.

Fansels komme de gebrúklike dingen foorbij krekt as de jaarferslagen en ’t finansjeel ferslag. Maar dut nimt nooit feul tiid in beslag.

Wat altyd ’n mooie sjeu geeft an deuze avend is ’t útraiken fan diploma’s en getuugskriften an de kursisten die’t dut jaar slaagd binne foor de kursus Bildts foor Bildtstaligen en de kursus Bildts foor niet-Bildtstaligen. ’t Is de lêste keer dat Henk Kas baide kursussen geven het. Dut betekent dan ok dat hij foor de lêste keer de diploma’s en getuugskriften útraike sil an de kursisten.

Genog dinkbeeldige setsys in ‘e rûg om ankommende 26 april del te kommen, souwen wy sêge.

Rennie Steensma nije koördinator ‘Bildts Aigene’

Plaatst: frijdeg 26 febrewary 2016
Rennie Steensma fan ‘e Ouwe-Dyk wort de nije koördinator fan Stichting ‘Bildts Aigene’. Se worde koazen út ses sollisitanten werfan fijf op dut stoit op ’t Bildt weune.

Rennie sil de kommende tiid met foorsitter Dick Nauta werke an de infulling fan hur posisy bij de nije organisasy.

Sportgedichten insture foor ‘n bundel

Plaatst: frijdeg 26 febrewary 2016
Anne Tjerk Popkema en taalkundige Anne Dijkstra binne fan doel om ’n bundel met sportgedichten te publiseren. Elkeneen kin ’n gedicht insture en fansels sou ’t mooi weze at ok Bilkerts hur bijdrage instuurden.

Hieronder ’t persbericht:

Bundel met Friese sportpoëzie in de maak

Leeuwarden - Vertaler Anne Tjerk Popkema en taalkundige Anne Dykstra werken aan een meertalige dichtbundel over Friese sporten en sporters. Ze doen hiervoor een beroep op alle sportliefhebbers en -beoefenaars in Fryslân. ,,Eltsenien dy't in gedicht oer in sportwedstryd yn Fryslân of in Fryske sporter wit of skriuwe wol kin dat ynstjoere", zegt Popkema. De bloemlezing, die minimaal honderd bijdragen zal bevatten, moet eind volgend jaar in de winkel liggen. Uitgeverij Wijdemeer in Leeuwarden geeft het boek uit.

De bloemlezing moet de passie laten zien die veel Friezen hebben voor hun sport of hun sportheld. Dat kan heel breed zijn. ,,Wy wolle romte jaan oan gedichten of lieten oer Fryske sporthelden as Sven Kramer, Epke Zonderland en Abe Lenstra, mar ek oer de rjochtsbûten fan in pleatselike fuotbalklup of in entûsjast kuorkeballer. It gefoel, de passy foar in sport of sporter foarmet it útgongspunt."

Van groot belang is de context van de zogenoemde sportpoëzie. ,,Om hokker sporter of sportbarren giet it? Dy ynformaasje wurdt by de ynstjoerings ofprinte." De taal is niet relevant. Zowel Fries-, Nederlands- of Engelstalige komen in aanmerking, evenals kleine talen als het Bildts. Uit de inzendingen wordt een selectie gemaakt. Deze amateurpoëzie wordt aangevuld met bestaande sportgedichten van dichters als Rutger Kopland en Nico Scheepmaker.

Popkema en Dykstra kwamen op het idee voor de uitgave vanwege hun eigen liefde voor taal en sport. Maandag deden ze een eerste oproep. Inmiddels zijn er al enkele tientallen reacties binnen, vooral over de legendarische, Heerenveense voetballer Abe Lenstra. 

Gedichten kunnen tot 15 maart aangeleverd worden via info@taalburopopkema.nl

Erkenning Bildtse Taal

Plaatst: saterdeg 20 febrewary 2016

’t Bildts Dokumîntasysintrum gong fan oud na nij

Plaatst: frijdeg 19 febrewary 2016
Dat foelde goed, beste lezers, ôflopen dînsdeg 16 febrewary…. De skriver fan dut stikky het ‘m in tiden niet soa jong foeld as op deuze avend. Fertel….

Stichting ‘Ons Bildt’ had ’t Bildts Dokumîntasysintrum (BDS) útnoadigd om ’n lezing te houwen over hur aktiviteiten. Wat ‘t BDS is en doet is elkeneen wel bekind. Dus na ’n korte útlêg fan Jan Faber, de seremonymeester fan ’t BDS deuze avend, worde d’r de hele avend foto’s sien laten.

De eerste kategory waar de landbou. Allegaar foto’s fan heel froeger, minder froeger, nag minder froeger en teugenworig kwammen foorbij. Eerst waar ’t Jan die’t op ’n leuke en flotte menier de foto’s annander prate, maar al mâle gau kreeg-y feul assistînsy fan de saal út (soa’n 25 persoanen waren anwezig). Bij ’n prot foto’s worden ok nag ‘s prachtige anekdotes ferteld.

Ok mooi waren de foto’s met persoanen d’r op. Dan kregen je bijgelyks gau ’s de folgende konfersasy:

Ah, dat is der en der.
O ja, hoe weetstou dat?
Nou kyk maar, dat is de boereplaats fan die en die.
En is dat niet Piet Beerts Kuiken der?
Jelke, soem ’s even in, jong.
Ja, dat is ‘m, maar wie staat d’r dan naast him?


En soa gong ’t deur…  Prachtig!

Na de lândbou-foto’s die’t op ’t Bildt nommen waren, waar ‘t na ’n korte skoft de beurt an ‘bekinde’ Bilkerts. Prachtige koppen kwammen foorbij. Derna kwam de sery ‘doe en nou’. Hoe sâg ’n bepaald plak op ’t Bildt d’r froeger út en hoe siet ’t d’r nou, in 2016, út? Prachtig! Jelke de Jager het alle teugenworige foto’s maakt. Deselde Jelke sorgde op deuze avend ok foor de bediening fan ’t apparatuur foor ’t sien laten fan ‘e foto’s.

’t Waar krekt over tienen doe’t ’t ôflopen waar. En elkeneen het fast ’n mooie en boeiende avend had. D’r waar feul herkinning fan plakken en persoanen fan doe. Dut is seker foor herhaling fatber. Jan Faber en Jelke de Jager, hartlik bedankt foor jim presentasy.

Maar wat bedoelsdestou nou met de openingsin? Werom foeldestou dy soa jong? O ja, dat mot nag even ferteld worre. D’r waren soa’n prot ouwe foto’s der’t ik niet over met prate kon, om’t dat feer foor myn tiid waar, wilens hest elkeneen dat just wel kon. En dan foele je je jong, hoor, sil’k jim fertelle. Maar at je dan weer as ’n gek op ‘e fyts na huus flige, dan fernim je gau weer dat je weer de ouwe binne…

Erkenningsaanvraag Bildts de deur uit

Plaatst: donderdeg 18 febrewary 2016
Vrijdag 19 februari 2016 is een belangrijke dag voor de Bildtse taal. Dan wordt de aanvraag voor erkenning van het Bildts als minderheidstaal aangeboden aan Lutz Jacobi, als vice-voorzitter van de commissie Binnenlandse Zaken.

De gemeente het Bildt wil graag dat minister Ronald Plasterk de Bildtse taal toevoegt aan de lijst van beschermde talen in het Europees Handvest voor Regionale Talen en Talen van Minderheden van de Raad van Europa.

Omdat de gemeente in 2018 opgaat in de nieuwe gemeente Waadhoeke kan zij het Bildts niet zelf blijven beschermen.

Bron: Leeuwarder Courant

16 febrewary 2016: O ja, dat waar doe soa! Soa sâg ’t d’r út!

Plaatst: frijdeg 12 febrewary 2016
Op ’n bepaald momint, en in ‘e regel at je wat ouwer worre, dinke je hyltyd meer an froeger. Je kike dan in ‘e regel met weemoed werom op die goeie ouwe tiid

En wat is d’r dan mooier as d’r tastbere herinnerings binne fan die tiid? Foto’s bijgelyks, maar ok attribútten. En dat hoeft allegaar niet eens heel oud te wezen, want ’n stikminnig jaar werom is ommers ok al froeger.

Mînsen worre blij fan ouwe foto’s. De entoesjaste kreet die’t je dan faak hore is: “O ja, dat waar doe soa! Soa sâg ’t d’r út!” En at je dan ok nag leeftydsgenoaten treffe, kinne je ’t d’r ok nag ‘s over hewwe. Just, je kinne nander anfulle.

Maar d’r mot fansels ok ’n organisasy weze die’t hur doende hout met ouwe foto’s; ’t fersamelen en rangskikke hierfan. En al meer as 25 jaar doet ’t Bildts Domumîntasysintrum (BDS) dut. En der mâge wij och soa wiis met weze! Sij fersette ’n prot werk, maar an de ândere kant ok werk wer’t se feul foldoening út hale. Sels fine se ’t mooi werk, maar sij krije ok ’n prot werom fan mînsen die’t spullen inlevere bij ’t BDS.

D’r gebeurt ’n prot der in de bibletheek, hoor, kinne wij jim fertelle. En achter ’n prot spullen en foto’s sit ’n prachtig ferhaal. ’t Leken ’t bestuur fan Stichting ‘Ons Bildt’ derom ’n heel goed idee om ’t BDS ’s út te noadigen foor ’n lezing. Dan kinne sij hur ferhaal kwyt, om ’t soa maar ’s te sêgen.

Na ’n fersoek fan Stichting ‘Ons Bildt’ binne Jan Faber en Jelke de Jager fan ’t BDS beraid om ’n lezing op dînsdeg 16 febrewary a.k. te houwen. Wij kinne jim nou alfast fertelle dat ‘t ’n interessante en mooie avend worre sil en elkeneen is fansels fan harte welkom om der bij anwezig te wezen.

Aktiviteit: lezing fan ’t Bildts dokumînntasysintrum.
Sprekers: Jan Faber en Jelke de Jager. 
Datum: dînsdeg 16 febrewary 2016.
Anfang: 20.00 uur.
Lokasy: dorpssintrum ‘Ons Huis’
Intree: € 4,50 (inklusyf twee bakkys koffy / thee).


Bestuur Stichting ‘Ons Bildt’

Fersyspoadium foor kines

Plaatst: saterdeg 6 febrewary 2016
Op 24 febrewary is 't fersyspoadium foor kines! Foor 't mooiste Bildtse foordroegen gedicht stelt Stichting Ons Bildt de Arjen Dijkstra priis beskikber. 
Maar je mâge ok in 'n andere taal 'n gedicht foordrage.
Opgeve foor 12 febrewary fia www.meertalighyd.nl 
Lokasy: 't Grauwe Paard, Ouwesyl. Anfang 13.30 uur.

Kinne jim ’n leuk Bildts sechy? Dat kin op ’n tegeltsy set worre

Plaatst: frijdeg 5 febrewary 2016
Soa’t de meeste mînsen wel wete, hewwe wij al jaren tegeltsys op foorraad met derop mooie Bildtse sechys.

Noem ‘s ’n stikminnig, ju. Doen wy. Wat dinke jim fan: “Elk het wel ‘s ferlet fan ’n skouderkloppy, al is’t maar met ’n fingertoppy”. Of: “Die’t mosken fange wil, mot in ‘e haag slaan.” Of deuze: “Je motte de struuf niet om ’n aai bedorve”. Nou goed dan, nag een: “De beste fisser ontkomt  wel ‘s ‘n aaltsy”. 

En achter al deuze Bildtse sechys sit fansels ’n betekenis. Soek dat maar ’s op of meskien wete jim dat soa ok wel.

Maar wete jim ok dat je ok sels ’n sechy anlevere kinne met ’t fersoek dut op ’n tegeltsy te setten? Ni?, dan fertel wij jim nou wat nijs.

Dus hewwe jim ’n sechy dat jim op ’n tegeltsy hewwe wille, dan kinne jim kontakt met ôns opnimme.

O ja, dat waar doe soa! Soa sâg ’t d’r út!

Plaatst: frijdeg 29 jannewary 2016
Op ’n bepaald momint, en in ‘e regel at je wat ouwer worre, dinke je hyltyd meer an froeger. Je kike dan in ‘e regel met weemoed werom op die goeie ouwe tiid

En wat is d’r dan mooier as d’r tastbere herinnerings binne fan die tiid? Foto’s bijgelyks, maar ok attribútten. En dat hoeft allegaar niet eens heel oud te wezen, want ’n stikminnig jaar werom is ommers ok al froeger.

Mînsen worre blij fan ouwe foto’s. De entoesjaste kreet die’t je dan faak hore is: “O ja, dat waar doe soa! Soa sâg ’t d’r út!” En at je dan ok nag leeftydsgenoaten treffe, kinne je ’t d’r ok nag ‘s over hewwe. Just, je kinne nander anfulle.

Maar d’r mot fansels ok ’n organisasy weze die’t hur doende hout met ouwe foto’s; ’t fersamelen en rangskikke hierfan. En al meer as 25 jaar doet ’t Bildts Domumîntasysintrum (BDS) dut. En der mâge wij och soa wiis met weze! Sij fersette ’n prot werk, maar an de ândere kant ok werk wer’t se feul foldoening út hale. Sels fine se ’t mooi werk, maar sij krije ok ’n prot werom fan mînsen die’t spullen inlevere bij ’t BDS.

En d’r gebeurt ’n prot der, hoor, kinne wij jim fertelle. Achter ’n prot spullen en foto’s sit ’n prachtig ferhaal. ’t Leken ’t bestuur fan Stichting ‘Ons Bildt’ derom ’n heel goed idee om ’t BDS ’s út te noadigen foor ’n lezing. Dan kinne sij hur ferhaal kwyt, om ’t soa maar ’s te sêgen.

Na ’n fersoek fan Stichting ‘Ons Bildt’ binne Jan Faber en Jelke de Jager fan ’t BDS beraid om ’n lezing op 16 febrewary a.k. te houwen. Wij kinne jim nou alfast fertelle dat ‘t ’n interessante en mooie avend worre sil en elkeneen is fansels fan harte welkom om der bij anwezig te wezen.

Aktiviteit: lezing fan ’t Bildts dokumînntasysintrum.
Sprekers: Jan Faber en Jelke de Jager. 
Datum: dînsdeg 16 febrewary 2016.
Anfang: 20.00 uur.
Lokasy: dorpssintrum ‘Ons Huis’
Intree: € 5,00 (inklusyf twee bakkys koffy).

Geke Postma is met hur lêste jaar as bestuurslid doende

Plaatst: frijdeg 22 jannewary 2016
Je souwen dinke kinne dat d’r nooit ’n eand komme sou an ‘e bestuursperioade fan Geke Postma-Postma. Maar derin docht elkeneen fout, want Geke het lessen angeven dat se na dut jaar ôfskaid nimt as bestuurslid fan ‘e Stichting ‘Ons Bildt’.

Maar soa núvver is dat nou ok weer niet docht, hoor, want na dut jaar het Geke 36 jaar achternander in ’t bestuur sitten. Wat!? 36 jaar!? Is dat unyk? Ja, dat is unyk.

Op de bestuursfergadering fan jannewary het Geke hur ôfskaid ankondigd. Op deselde avend het Geke ok definityf ’t pinningmeesterskap overdroegen an Janny Bouma-van Dijk.

Geke sit fan ‘e oprichting ôf in ’t bestuur fan ‘e Stichting! Met ândere woorden: sont ’t bestaan fan ‘e Stichting, in 1980, is Geke bestuurslid. De eerste fijf jaar algemeen bestuurslid en fan 1985 ôf ant ’n met desimber 2015 pinningmeester. ’t Lêste jaar as bestuurslid maakt Geke ôf as algemeen bestuurslid.

’t Spreekt foor sich dat wij ’n prot dank ferskuldigd binne an Geke foor ’t jarenlange frijwilligerswerk dat sij foor de Stichting deen het. Die dank wort ok seker útsproken, maar dat doet ’t bestuur fansels niet eerder as dat Geke ophouwen is en dat is in 2017. Ant die tiid maakt ’t bestuur nag dankber gebrúk fan de diensten fan Geke.

Ingrid Wijmenga het ôfskaid nommen as bestuurslid

Plaatst: frijdeg 15 jannewary 2016
Fan 1 jannewary ôf maakt Ingrid Wijmenga gyn deel meer út fan ’t bestuur fan Stichting ‘Ons Bildt’. Ingrid het d’r presys tien jaar insitten.

Al betiid in 2015 gâf Ingrid an dat se na dat jaar stoppe sou. Sij worde in 2013 de opfolgster fan Froukje de Jong as siktaris en deen dat ant ’n met begin 2015. Derfoor waar se algemeen bestuurslid.

Op ‘e jaarfergadering in april wort d’r ôfskaid nommen fan Ingrid as bestuurslid en wort d’r stilstaan bij ’t feule werk dat se foor de Stichting en de Bildtse taal deen het en derfoor wil ’t bestuur hur op die avend bedanke.

Fakature Koordinator Stichting Bildts Aigene.

Plaatst: woensdeg 13 jannewary 2016

Fakature: koordinator Bildts Aigene

Plaatst: ma 11 jannewary 2016 
Stichting Bildts Aigene is ’n samenwerkingsferbând fan fier Bildtse organisasys, te weten:
- Stichting Ons Bildt
- Bildts Dokumintasysintrum
- Kemissy Meertalighyd
- de Aerden Plaats

Metnander wille wy ’n stichting delsette, wer’t je  niet om hine kin at ’t om de Bildtse Taal en Kultuur gaat.

‘t Bestuur fan ‘e Stichting Bildts Aigene soekt ’n Koördinator.
Foor 10 uur in ‘e week

Fan de koördinator wort ferwacht dat hij/sij:
* de Bildtse taal mondeling en skriftelijk beheerst
* op ’t Bildt weunt
* gelooft in ’t konsept en ambisy fan ‘e Stichting Bildts Aigene
* goed organisere, netwerke en ferbine kin
* fleksibel is met ‘e werktiden
* goed overweg kin met ‘e soasjal media, de websait en mail bijhouwe kin.
* de projekten fan ‘e Stichting anstuurt
* ferstând het fan ‘e sinterasy  

Aigenlik soeke wy dus ’n alleskinner, ’n spin in ’t Bildtse web.
Wille jou die spin weze, reageer dan  fia info@bildtsaigene.nl, foor 27 jannewary.

Geef in jou mail dúdlik  an werom at jou an ‘e hând fan bovenstaande punten de geskikte persoan binne.
Meer informasy op  www.bildtsaigene.nl  of bij de foorsitter, Dick Nauta, till.  0518 401927

Kollum fan Aldert Cuperus in de Bildtse Post!

Plaatst: woensdeg 30 desimber 2015
'n Mooie kollum in de Bildtse Post fan 30 desimber, skreven deur Aldert Cuperus.
D'r binne al 'n prot mînsen die't doende binne met edubildts. De hele kursus staat d'r nag niet op, maar je kinne 10 lessen fergeefs útprebere. 
Gaan na www.edubildts.nl en log in as gast. 

De bêste wînsen!

Plaatst: frijdeg 18 desimber 2015
’t Bestuur fan Stichting ‘Ons Bildt’ wînst elkeneen noflike korsttyddagen en ’n gelukkig en sônd 2016 toe.

Boeiend praatsy fan Henk Kas

Plaatst: frijdeg 4 desimber 2015
In soa’n anderhalf uur kwam ’t begin, ’t heden en ‘e toekomst an ‘e order fan de Bildtse les. Derom waar de titel ‘Fan teerbladsy tot websait’ foor syn praatsy goed koazen deur Henk Kas. Dat is de samenfatting at je kort deur de bocht wille, maar dat wille wij fansels niet.

‘t Praatsy fan Kas op dinsdeg 24 novimber l.l. trok flink wat besoekers en dat deen niet allenig de spreker goed, maar ok ’t bestuur fan Stichting ‘Ons Bildt’ waar der wakker wiis met. En de anwezigen hewwe hur gyn inkele sekonde ferfeeld; dat durve wij foor elkeneen wel te sêgen. ’t Waar boeiend, interessant en d’r waar ok nag ’n prot te gnizen. Wat wille je nag meer?

Kas begon met syn praatsy om acht uur, maar gong drekt weer werom naar eand jaren seuventig. Der is’t namelik allegaar begonnen wat betreft ’t geven fan Bildtse les. Doe’t bekind worde dat alle skoalen in Friesland Frys geve mosten, sorgde dut d’r foor dat d’r Bildtse les kwam op ‘e skoalen. Soa maklik soa’t ’t nou skreven is in de forige sin, waar ’t helendal niet. Och, heden, ni. Der gong flink wat tiid en fergaderingen overhine. Dut hele proses worde deuze avend ferteld, maar ant eandsybeslút kwam ’t d’r op del dat d’r Bildtse les geven worde op de Bildtse skoalen. Foor de striders fan de Bildtse taal waar dut ’n mooie overwinning.

Maar ’n bezite fan ‘n Skotse inspektryse fan ônderwiis út Skotlând an ‘e openbare legere skoal in St.-Anne sette de Bilkerts weer met baide foeten op ‘e grônd. Lesmateriaal waar d’r in ’t eerst fansels niet. Dat most ok nag ontwikkeld worre. Skoalmeester Kas kon hur een bladsy met lesmateriaal overhândige. De Skotse frou gâf him op hur beurt ’n prot lesmateriaal fan ’n Skots dialekt dat-y al even slokke most…

Krekt as de taal, ontwikkelde ’t lesmateriaal him fansels ok. Soa starigan kwam d’r hyltyd meer lesmateriaal bij. Der houde ’n instelde kommissy Bildts ‘m met doende. Met deur deuze kommissy kwam ok de kursus Bildtse les foor folwassenen fan ‘e Bildtse grônd. De eerste kursisten kwammen an ’t eand fan ‘e jaren tachtig op ‘e foto en derop herkinne wij mînsen as Henk Kas sels, Tinus Snijder en Andries Hogenhuis. 

Tidens de eerste kursus Bildts in 1979 deen bliken dat ’t gyn goeie kombinasy is om echte Bilkerts en niet-Bilkerts in een groep te setten. Dat ontdekte Kas al gau. Op syn foorstel om de baide groepen te skaiden kwam groen licht en dat betekende dat hij tena Bildts foor niet-Bildtstaligen gâf (en nou dus nag geeft), wilens Sytse Buwalda Bildts foor Bildtstaligen deen bleef.

Maar goed, “stilstând betekent achterútgang”, song Albert Ferwerda in de Bildtse revú en der is gyn tannestoker tussen te krijen. ’t Lesmateriaal worde beter en útgebraider tidens de jaarlikse Bildtse lessen en sont 2002 geeft Kas soawel de kursus foor Bildtstaligen en niet-Bildtstaligen.

En nou binne wij in ’n tiid belând dat ok de Bildtse taal foor ’n part fia de digitale dyk gaat. Ja, wij make even ’n groate sprong in de tiid, maar fanwege de rúmte mot dat even. Met EduBildts treedt ’n nij tiidperk in. Op dut stoit binne de kursisten  al wat an ’t oefenen, maar fan ankem jaar ôf sil ’t digitale angaan. Wat frage jim jim ôf? Of’t d’r dan niet meer ’n kursuslaider is en Bildtse les niet meer in groepsferbând geven wort? Jim kinne gerust weze: die blyft d’r! Spitig genôg sil Henk Kas dut niet meer doen, want soa’t jim wete is dut syn lêste jaar as lesgever na 37 jaar. De Stichting is doende om ’n opfolger te finen.

Fansels worde d’r ok nag even over de Bildtse taal praten. Over de feranderings in ‘e taal. Goed en min Bildts, herkomst fan sechys en woorden en ’n prachtig gedicht fan Arjen Dijkstra worde útploazen. Maar wat de lêste tiid ok opfâlt is dat… Ja, ok ’t ferkeerd omsêge fan de woorden inderdaad, maar ok de infloed fan Ingelse woorden in de Bildtse en Nederlânse taal.

En dut allegaar in soa’n anderhalf uur met derin ok ’n piipskoft. De tiid floog om en elkeneen gong met ’n prot nije informasy en met ’n glim fan tefredenhyd om ‘e mônd na huus. En die glim konnen de foetbâlliefhebbers om ‘e snút houwe, want Barcelona trakteerde ôns op prachtig foetbâl. Twee traktasys op een avend. Wij konnen allegaar wel jareg weze…

Mooi stikky over Henk Kas in de Lúwter Krant.

Plaatst: saterdeg 28 november 2015
Lees 't artikel hieronder in pdf


PDF: kas.pdf

Praatsy fan Henk Kas op 24 novimber a.k.

Plaatst: woensdeg 18 november 2015
De lezings fan Stichting ‘Ons BIldt’ binne altyd wel interessant, al sêge wij ‘t sels, maar de lezing die’t wij op dinsdeg 24 novimber houwe, wort och soa interessant. Dat kinne wij jim alfast fertelle. Goeie trouwens.

Lessen ston al ’s in ‘e krant dat Henk Kas dut seisoen foor ’t lêst Bildtse les geeft. In 1979 is Henk begonnen as lesgever fan de Bildtse taal foor niet-Bildtstaligen en in fan 2002 ôf doet hij ok de kursus Bildts foor Bildtstaligen.

En der gaat deuze lezing over en… Hin, wat? Oh, ja, is ok soa. Op ‘e radio bij ‘Even Bildts’ saai Henk dat ’t beter is om ’t woord praatsy te brúkken in plak fan lezing. Der het-y helendal gelyk an en wij gaan der met him in met.

Op syn fertroude boeiende en fermaaklike menier fertelt Henk over syn belevenissen deur de jaren hine as kursuslaider. Dat komt seker goed. ’t Bestuur het d’r nou al ’n prot nocht an.

Ok sil d’r fansels op de Bildtse taal ingaan worre. Ni, jim komme niet bij ’n Bildtse les te sitten, hoor, maar jim krije al flink wat Bildtse nijskierigheden met wat betreft de taal. Want wie weet aigenlik wat ’n teerbladsy is? Jaha! Wete jim niet, hin? Dat is ’n stînsel.

’t Is niet toefallig dat ’t praatsy ‘Fan teerbladsy tot websait‘ hyt. ’n Neskierige titel dat hest wel ’n prot mînsen antrekke mot. Dat komt dan goed út, want elkeneen (begûnstiger of niet) is fan harte welkom op dînsdeg 24 novimber a.s. in ‘Ons Huis’ in St.-Anne. ’t Begint om acht uur. Oké, je motte al even € 4,50 betale, maar der krije jim al twee bakkys koffy foor.

Wij souwen sêge ant kikens ant 24 novimber of is’t tot kikens tot 24 novimber? ’t Antwoord krije jim fast te horen op deuze avend.

Stichting ‘Ons Bildt’ in ‘Even Bildts’ op 14-11-2015

Plaatst: woensdeg 11 november 2015
Janny Bouma-van Dijk is op saterdeg 14 novimber a.k. te gast bij ’t programma ‘Even Bildts’ op radio ‘Eenhoorn’.

Sij sil fertelle over ‘t Bildts skriven lere op internet fia www.edubildts.nl, maar ok dat wij nou op facebook sitte.

En fansels sil d’r ok útfoerig praten worre over de lezing "Fan teerbladsy tot websait" die’t Henk Kas op dinsdeg 24 novimber a.k. in ‘Ons Huis’ houwe sil. Hij geeft 'n oversicht fan 'e Bildtse kursussen in 'e loop fan 'e jaren.

De útsinding is fan 12.00 ant 13.00 uur. 
hier is't weer werom te horen

 

Fyftyn sprokys fan Grimm in ‘t Bildts

Plaatst: frijdeg 6 november 2015
D’r binne fyftyn sprokys fan Grimm in ’t Bildts overset. Op 18 novimber 2015 worre deuze in ’t Bildts stoken ferhalen presenteerd in de leessaal (bibletheek) fan St.-Anne.

De oversetting is trouwens niet deur een fan de bestuursleden fan stichting ‘Ons Bildt’ deen, maar deur Sytse Buwalda.

’t Is dochs prachtig at je aansen an je (klain)kines ‘n sproky in ’t Bildts foorleze kinne? Just, dat dochten wij ok

Sprokys fan Grimm in ’t Bildts is dus overset deur Sytse Buwalda en is 'n útgave fan Taalburo Popkema. ’t Projekt is met mooglik maakt deur de Douwe-Kalma Stichting, de provînsy Fryslân, de gemeente ‘t Bildt en Stichting Bildtse Belangen.

Winterlezing Henk Kas over de Bildtse kursussen is ferset naar 24 novimber!

Plaatst: frijdeg 30 oktober 2015
De winterlezing sil geven worre op 24 novimber in 't plak fan 17 novimber!
'n Mooi eerbetoan omdat hij fanôf 1979 al de kursus Bildts (niet Bildtstaligen) geeft.
En dat doet-y deuze winter foor 't lêst. Fanôf 2002 geeft hij de kursus Bildts foor
Bildtstaligen, en ok dut hout op. Hij sil de ontwikkelingen sketse fan deuze kursussen
in de loop fan 'e jaren.En hij sil fertelle over 't tot stand kommen fan 't gebrúk fan Bildts
op skoalen en in de gemeente.
De mînsen worre aktyf betrokken bij deuze aven,
maar se krije gyn Bildtse les, ( 'n heel klain bitsy....)

De titel fan de lezing is dan ok: 

"Fan teerbladsy tot websait: 
'n oversicht fan 'e Bildtse 
kursussen in 'e loop fan 'e jaren"
.

Datum: dînsdeg 24 novimber
Plak:    Ons Huis, St.-Anne
Tiid:      20.00 uur - 21.30 uur
Kosten: € 4,50

 

D’r komt gyn nijsbrief

Plaatst: frijdeg 30 oktober 2015
De bedoeling waar eerst dat d’r een keer in de soafeul tiid ’n nijsbrief ferstuurd worre sou an ôns begûnstigers, maar dat sil dochs niet gebeure.

Ja, maar nijs is dochs altyd mooi? Jawis, is soks mooi. Maar d’r binne soa starigan soafeul nijsbronnen (lees: sosjaal mydea) werdeur de nijsbrief soa starigan te fergeliken is met ’n swart-wit tillefizy. En wij gaan ok met de tiid met en sitte op facebook en hewwe fan’t seumer ’n nije websait kregen.

En der sette wij alle nijs op. En de begûnstigers die’t, op ôns fersoek, hur e-postadres an ôns deurgeven hewwe (dank derfoor) met as doel ’n nijsbrief te krijen, hoeve nou dus gyn nijsbrief te ferwachten. Want sêg nou sels: at je e-post hewwe, dan hewwe je fast ok internet en ’n prot derfan sitte ok op facebook. Derdeur is ’n nijsbrief overboadig worren.

EduBildts is de toekomst om ’t Bildts te behouwen

Plaatst: donderdeg 22 oktober 2015
Nou, wij binne ’n mooi eand op streek wat betreft EduBildts: de Bildtse taalkursus fan de toekomst. Foor goents die’t dat nag niet wete: dat is Bildtse les werbij ’n prot digitaal les geven worre sil. Dut allegaar fersierd met Bildtse sechys en filmpys, maar met as belangrykste doel: goed Bildts praten, lezen en skriven lere. Gaan naar www.edubildts.nl en maak 'n akkount. Met de klassekoade 4e8y9y kin je dan 10 lessys fergeefs útprebere. De hele kursus Bildts foor Bildtstaligen (" 't Sil heve") komt d'r skielk ok op..

De filmpys binne ok och soa leersem. Henk Kas en Femke Keizer binne de hoofdrôlspeulers in deuze filmpys. Hierin lêge sij heel kort de spellingsregels út.  D’r binne al ’n stikminnig opnommen, maar ’t binne soa’n prot filmpys dat se nag wel even werk hewwe.

Fan ’t bestuur hewwe Janny Bouma-van Dijk Baukje Luinstra-Groeneveld en Coos van Kooten hier ’n prot tiid in stoken, maar dat is seker de moeite wirg weest.

Tomke in ‘t Bildts

Plaatst: frijdeg 16 oktober 2015
Dut jaar doen wij niet met wat betreft ’n Bildtse oversetting fan ’t jaarlikse Friese boeky fan Tomke dat bestimd is foor peuters. Maar in 2016 binne wij d’r dan wel weer bij.

Deur misferstannen doen wij niet met in 2015. Maar gelukkig binne d’r nag bij ’t soad Tomke-boekys over fan foorgaande jaren, soadat wij die de kommende tiid útsúttele sille bij de skoalen, wachtkamers ens. ’t Bildts mot ommers al levendig houwen worre en der kinne je niet froeg genôg met beginne.

’t Tomke-boeky fan 2016 sil overset worre deur Baukje Luinstra-Groeneveld.

Presentasy boek over skilder Johannes Blanksma

Plaatst: maandeg 5 oktober 2015
Na ’n skoft fan foorberaiding en fansels skriven is’t dan soafeer: ’t boek over skilder Johannes Blanksma is klaar en der wort fansels bij stil staan.

Op sundeg 11 oktober a.k. wort ’t boek ‘Melkventer in de ban van penseel en palet’ presenteerd in dorpsintrum ‘Ons Huis’. Deuze presentasy begint om 15.30 uur. En elkeneen is fan harte welkom.

’t Boek wort útgeven deur ‘t ‘Bildts Dokumînstasysintrum’. De tekst is skreven deur Ane Peter van Dijk, de foto’s fan ‘e skilderijen binne maakt deur Jelke de Jager en de ândere foto’s komme fan ô.â. Koosje Krap-Swerms, Alfred Blanksma en út ’t argyf fan ’t Bildts Dokumintasysintrum. De gedichten fan Arjen H. Dijkstra, deur ’t boek hine, binne ’n ekstraatsy in dut dochs al interessante boek.

Stichting Ons Bildt het dut met finansierd  deur 1000 euro út ‘t Aldert Cuperus fôns en 1000 euro út ‘t Henk Kas fôns bij te dragen.

Wie wint de ‘Bildtse Kultuurpriis’?

Plaatst: dînsdeg 29 septimber 2015
De groatste priis die’t wij hier op ’t Bildt hewwe, is de ‘Bildtse Kultuurpriis’, dat mâge je gerust wel stelle. Deuze priis wort een keer in ’t jaar toekind an ’n persoan of groep die’t him/hur al jaren ferdienstlik maakt hewwe foor de Bildtse taal en/of kultuur.

De eerste keer dat deuze priis útraikt worde, waar in 1987. Derna worde hest elk jaar de priis útraikt. Hest? Ja, hest. In 2010 worde de priis namelik niet útraikt, om’r d’r gyn geskikte kandidaten waren. Dat waar ’n heel freemd beslút, want je konnen doe, en je kinne nou nag, ’n prot mînsen en groepen noeme die’t derfoor in anmerking komme. ’t Jaar derop worde de priis gelukkig weer gewoan útraikt.

Maar goed, wij leve nou en in ‘de Bildtse Post’ fan donderdeg 23 septimber l.l. ston ’n oproep an ‘e inweuners fan ’t Bildt om mînsen of groepen te nomineren. Meer informasy staat dus in ‘e krant, maar fast ok op ‘e sait fan www.hetbildt.nl.

Dus sien ’s om jim hine en jim komme fast wel op een wer’t jim fan fine dat die der foor in anmerking komt.

Hieronder de winnaars fan de lêste tien jaar:

2014 Hein Jaap Hilarides en Hendrik Elings
2013 Kees Kuiken
2012 Piet Hoekstra
2011 Kultureel sintrum ‘De Groate Kerk’
2010 Niet útraikt
2009 Kirsten Zwijnenberg
2008 Stichting Bildtse eerappelweken
2007 Henk Kas
2006 Froukje de Jong
2005 Stichting ’t Bildt 500

De Bildtse kursussen komme d’r weer an

Plaatst: donderdeg 17 septimber 2015
In de twee lêste edisys fan ‘De Bildtse Post’ worde d’r andacht froegen foor de twee kursussen op ’t gebied fan de Bildtse taal: ‘n kursus foor Bildtstaligen en een foor niet-Bildtstaligen.

Jim wete fast allegaar dat de baide Bildtse kursussen al heel lang geven worre en dat Henk Kas al jarenlang de kursuslaider is. Maar… hij het nou angeven dat-y dut nag een keer doen sil. Derna hout-y d’r spitig genôg met op.

Dus een die’t nag nooit Bildtse les had het, maar dat altyd nag graag ’s folge wil of een die’t syn Bildts weer ’s wat ophale wil, krijt allenig dut seisoen nag de kâns om Bildtse les te krijen fan de oud-skoalmeester. Der wille je dochs bij weze? Jawis! Dut mot dochs ’t lêste setsy weze om dy op te geven foor een fan de baide kursussen?

Niet stinne dus en geef dy nou op bij Henk Kas. Fleden week ston d’r ’n adfertînsy in ‘De Bildtse Post’. Hieronder ’n stikminnig punten derút:

*Twee kursusen: Bildts foor niet Bildtstaligen (€ 30,00 inkl. lesboeken) en Bildts foor wel Bildtstaligen (€ 45,00 inkl. lesboeken).

De lessen foor de kursus foor niet-Bildtstaligen binne in prinsipe op donderdegavend fan 19.00 - 20.00 uur in ‘Ons Huis’ in St.-Anne, maar ’n ândere avend is bespreekber.

De kursus foor Bildtstaligen is ok op donderdegavend, maar dan fan 20.15 - 21.30 uur, maar ok der fâlt over te praten.

Opgeve of foor meer informasy bij Henk Kas: 0518-401351.

Foppe Errit de Vries in ‘t ‘Bildts Aigene’

Plaatst: frijdeg 11 septimber 2015
As ferteugenworiger fan Stichting ‘Ons Bildt’ sil Foppe Errit de Vries út St.-Anne in ’t bestuur fan ‘t ‘Bildts Aigene’ plaknimme.

Foppe Errit is oud-bestuurslid fan Stichting ‘Ons Bildt’ en weet dus presys wat d’r omgaat in de Bildtse wereld fan taal en kultuur. Dat ’t bestuur fan de Stichting kin deuze funksy met ’n gerust hart overlate an Foppe Errit.

Dut betekent al dat Piet Marra niet plaknimme sil in ’t bestuur fan ‘t ‘Bildt Aigene’. Hij sat al in ’t foorlopige bestuur dat ‘t ‘Bildts Aigene’ opricht het.
 

De seumer ferbij

Plaatst: woensdeg 2 septimber 2015
Goeie allegaar. De groate fekânsy lait weer achter ôns. 't Bestuur fan Stichting 'Ons Bildt' is d'r weer helendal klaar foor.

Op dinsdeg 8 septimber a.k. komt 't bestuur foor 't eerst sont maanden weer bijnander. De ferwachting is dat der weer genôg nijs útkomt om op ôns sait te plaatsen.

Hou ôns sait dus de kommende tiid in de gaten.
 

Nije websait, gesichteboek en twitter

Plaatst: sundeg 26 july 2015
Foor ’t eerst sont jaren is de websait helendal fernijd. Na ’n stikminnig maanden fan foorberaiding is de sait dus nou loif. Is ‘loif’ trouwens wel Bildts?

Dat maakt ok niks út, want hij is d’r! Feul knoppen en inhoud binne ’t selde bleven, maar d’r binne ok nije dingen op te finen.

Der komt bij dat ok wij met de tiid metgaan motte en aigenlik al gaan binne. Al gaan binne? Ja, jong! Fertel ‘s… Nou, wij sitte sont ’n stikminnig maanden op facebook; of ‘s ’t feesboek of meskien gesichteboek? Hier is waarskynlik nag gyn Bildts woord foor.

En wij binne d’r nag niet, want aansen gaan wij ok nag op twitter. Toe maar. Ja, wij motte (nag) beter in ‘e kunde komme met ’t jongerand. Dat is och soa belangryk! En wer kin dat beter as op sosjaal media? Dus skielk kinne jim de lêste nijtys fan ‘e Stichting ok op twitter leze.

De sait is maakt deur Janet Groeneveld fan Verbi Websites. Sij het de sait soa maakt dat ’t helendal an de wînsen foldoet fan de Stichting.
 

Ferânderings in ‘t bestuur

Plaatst: sundeg 26 july 2015
D’r is de lêste maanden flink wat ferânderd in ’t bestuur. Dut jaar binne d’r drie nije bestuursleden bijkommen.

Baukje Groeneveld fan ‘e Westhoek, Janny Bouma-van Dijk út St.-Jabik en Jan de Groot út St.-Anne. Lêstnoemde is siktaris worren, Janny is de nije pinningmeester en Baukje is algemeen bestuurslid worren.

Dut betekent dat d’r ’n eand kommen is an ’t pinningmeesterskap fan Geke Postma-Postma. Fan de oprichting ôf (in 1980) is Geke pinningmeester weest en dat is maar liefst 35 jaar. Wer fine je nag dat een die’t 35 jaar in ’t bestuur sitten het? Hest nergens meer.

En is Geke nou út ’t bestuur? Ni, hoor, wij kinne hur erfaring nag heel goed brúkke. Sij blyft gewoan in ’t bestuur.
 

Bildts ’n erkinde taal?

Plaatst: sundeg 26 july 2015
Dat is inderdaad mogelik. Temînsen at je de ondersoekers fan Mercator love mâge. En dat wille wij heel graag, want wij wille fansels heel graag dat ôns taal offisjeel erkind wort. Liever guster as nou. Dut sou ’n deurbraak fan ôns taal weze kinne.

Der mot al wat gebeure fansels om ‘t soafeer te krijen. En welke rôl de Stichting der in speule mot en sil, is op dut stoit nag niet alheel dúdlik. Dat sil aansen wel ’s an ‘e order komme.

Op 2 juny l.l. worde dut allegaar presenteerd in ’t gemeentehuus. Opfâlend waar ’t al dat wij na soa’n half uur nag hyltyd gyn Bildts woord hoord hadden

Bildtse les digitaal

Plaatst: sundeg 26 july 2015
Wij binne al ’n hut doende met EduBildts. Dut betekent Bildts skriven en praten lere op ’e digitale menier, om ’t soa maar ’s te sêgen.

En wij sitte in de eandfase. D’r is al ’n prot gebeurd. In augustus sille d’r nag filmpys opnommen worre. Jaseker, filmpys! Wij doen ’t niet foor minder. In deuze filmpys wort ok les geven. De akteurs in deuze filmpys binne Henk Kas en Femke Keizer.

At ’t klaar is, dan motte jim maar ’s kike hoe’t nijmoaderig ‘t allegaar worren is. Wij houwe jim hierfan op ‘e hoogte.
 

Boek over Johannes Blanksma

Plaatst: frijdeg 17 july 2015
Johannes Blanksma is ’n bekinde Bildts skilder weest in de forige eeuw. In 1988 is deuze markante St.-Annebuurtster op 90-jarige leeftyd sturven.

Hij ston bekind as een fan de bêste kopiïsten fan syn tiid; fral ouwe Meesters en in ’t besonder Rembrandt mocht-y graag namake

’t Bildts dokumintasysintrum geeft in hur jubileumjaar foor ’t eerst in hur bestaan ’n boek út. Op 11 oktober a.k. sil ’t boek “Johannes Blanksma, melkventer in de ban van penseel en palet” ferskine.  ’t Boek is skreven deur Ane-Peter van Dijk en Jelke de Jager het meer as 250 foto’s fan de skilderijen fan Blanksma maakt en seun Alfred nimt ’t ontwerp foor de omslag en de feerdere formgeving foor syn reken.

Dut boek mot fansels al finansierd worre. Ons Stichting het ’n hutsy leden twee fônsen in ’t leven ropen: “’t Henk Kas-fôns” en “’t Aldert Cuperus-fôns”. Ut deuze baide fônsen is ’n bedrag kommen dat met instimming fan noemde baide mânly an ’t útgeven fan ’t boek besteed wort.