Stichting Ons Bildt

STICHTING ONS BILDT

't Bildts Aigene
stichting Ons Bildt

Nijs

Presintasy mezykboek Bildtse Revú op 24 septimber a.k.

Plaatst: frijdeg 15 septimber 2017
Een fan de groatste kultuurmominten ooit op ’t Bildt is fansels de revú “’n Amerikaan op ’t Bildt” in 1990 weest. Deuze revú het op heel feul Bilkerts ’n groate indruk maakt.

Niet allenig op ‘e Bilkerts die’t nag altyd op ’t Bildt weune, maar ok foor feul Bilkerts om ferens. Sij kwammen apart foor de revú werom na hur geboortegrônd.

Soa starigan binne wij 27 jaar feerder in de tiid en nag hyltyd leeft de revú bij ’n prot Bilkerts. De revú waar eerst allenig op bândsy en fideobând te krijen, maar ok de Bildtse revú gong met de tiid met, want niet feul later kwammen de CD en de DVD.

Maar 'n echt boek met bladmezyk fan de fersys waar d’r nag niet. Maar der komt nou ferândering in, want ‘t mezykboek fan de fersys fan de Bildtse revú, soa’t de revú in de folksmônd noemd wort, siet deuze maand ’t levenslicht. Je kinne dan met ’e bladmezyk foor je op ‘e lessenaar sels de fersys speule op je favoryte instrumint. Andries Bosma het dut mezykboek ’n jaar as wat leden in gang set.

Fansels wort der even bij stilstaan in de form fan ’n offisjele presintasy. Dat sil gebeure op sundeg 24 septimber a.k. fan 16.00 uur ôf in ‘Ons Huis’ in St.-Anne. En hoe siet deuze presintasy d’r út? Fansels is d’r andacht foor Rein Ferwerda, Karl Veen, Andries Bosma en Geke Postma die’t dut allegaar foornander maakt hewwe.

Maar… d’r sille ok ’n stikminnig fersys  speuld en songen worre. En hest alle sangers en sangeressen fan doe sille hur metwerking ferliene! Dut onder muzikale begelaiding fan Rein Ferwerda en Karl Veen, de samenstellers fan dut boek. Tjerk Bosje praat de boel annander tussen de fersys hine en singt fansels sels ok met.

Blikstynders, der wille je bij weze, nimme wij an. Komt dat even goed út: jim binne namelik fan harte útnoadigd foor sundegoverdâg.24 septimber 2017. D’r is gyn intree en de koffy en thee is fergeefs…

’t Noateboek is op deuze dâg, maar ok derna te koop foor € 10,00 en begûnstigers betale € 7,50.

Ant sundeg!

Bildtse kursussen weer fan start in oktober

Plaatst: donderdeg 7 septimber 2017
De Bildtse kursussen beginne in oktober. Temînsen at d’r genog binne die’t hur hierfoor opgeve. Wat sou ’t mooi weze at d’r ’n prot mînsen binne die’t doet doen souwen. Bij dut stikky de adfertînsy die’t op woensdeg 6 septimber 2017 in de Bildtse Post ston.
 


PDF: bildtse kursussen adfertînsy bp sept 2017.pdf

Boek fan 'e maand septimber: mezykboek

Plaatst: saterdeg 2 septimber 2017
't Is over 'n paar weken soa feer: 't mezykboek "Amerikaan op 't Bildt" wort presinteerd.
Dut wort daan op sundeg 24 septimber om 16.00 in de groate saal fan Ons Huis. Alle sangers en 
sangeressen - foor soafeer mooglik-  fan doe binne presint en sille 'n stikminnig fersys singe onder
muzikale begelaiding fan Rein Ferwerda, Karl Veen (de samenstellers fan dut "noateboek"), en 
Annemijn van Dijk. Entree fergeefs, 't boek kost € 10 euro en € 7,50 foor begûnstigers. 
Na 27 jaar sil de revú weer even foor 't foetlicht komme! Entree en 2 bakkys koffy of thee fergeefs,
en...fol is fol. 
13 septimber komt d'r nag 'n stik in de Bildtse Post (en 'n adfertînsy).op de foto Pibe Om (Albert Ferwerda), de Bildtker die't út Amerika werom komt naar 't Bildt.(foto fan de DVD)

Bildtse kursus in ‘Gehoord & Gezien’ in de Luwter krant

Plaatst: frijdeg 18 augustus 2017
In de Lúwter krant staat 'n mooi stikky over edubildts foor kines. D'r binne al 4 anmeldings foor de Bildtse kursussen; dus dat gaat as 't spoor!
Geef jou ok op: info@bildtsaigene.nl 

Edubildts foor kines en opgave Bildtse kursus

Plaatst: saterdeg 12 augustus 2017
Op www.edubildts.nl staat ok 'n lessy foor kines, maar die’t ok heel leuk foor folwassenen is. Kies foor: feerder gaan as gast en dan edubildts foor kines. 

Feerder kinne je je alweer opgeve foor de Bildtse kursussen. Stuur 'n e-post na  info@bildtsaigene.nl of bel 0518-491318.

Hou fereder de Bildtse Post in 'e gaten!
http://edubildts.nl 

Nijsargyf