Stichting Ons Bildt

STICHTING ONS BILDT

't Bildts Aigene
stichting Ons Bildt

Nijs

Lêste jaarfergadering Stichting ‘Ons Bildt’

Plaatst: dînsdeg 18 april 2017
’t Sil echt de lêste keer weze! Echt de lêste keer… De jaarfergadering fan Stichting ‘Ons Bildt’. Fan 1 jannewary 2018 ôf ommers gaat Stichting ‘Ons Bildt’ op in ‘t ‘Bildts Aigene’ en komt d’r ’n eand an ‘e Stichting die’t 37 jaar bestaan het.

En fan deuze 37 jaar het Geke Postma 36 jaar in ’t bestuur sitten. Eand fleden jaar het se hierfan ôfskaid nommen. Maar op ‘e jaarfergadering fan dinsdeg 25 april a.k. wort d’r fansels stilstaan bij ’t ôfskaid fan Geke. Maar niet allenig bij ’t ôfskaid fan Geke, want ok Piet Marra is eand fleden jaar ophouwen as bestuurslid. Piet het tien jaar in ’t bestuur sitten en der staan wy op de jaarfergadering ok bij stil.

Wat hewwe wy meer op ‘e haspel op deuze avend? Deur de jaarferslagen binne wij gau hine, dat is meer foor ’t argyf. De foorsitter hout fansels ’n kort praaty. Hij kykt werom na 2016, het ’t fansels over ’t jaar wer’t wij nou insitte, maar praat ok over de toekomst die’t ommers in 2018 d’r heel âns útsiet.

Fansels mâg de gebrúklike getuugskriftútraiking fan de kursisten ok niet ontbreke. Dat is ok altyd een fan de hoogtepunten op ‘e jaarfergadering.

De lêste jaarfergadering fan SOB fynt dus op dinsdeg 25 april a.k. om 20.00 uur in ‘Ons Huis’ plak. Elkeneen die’t ’t Bildts en de Bildtse taal ’n wêrm hart toedraagt is fan harte welkom.

Stichting ‘Ons Bildt’

Jaarfergadering 25 april

Plaatst: donderdeg 13 april 2017
De jaarfergadering fan Stichting Ons Bildt is op 25 april
sien de adfertînsy in de  pdf bijlage hieronder:


PDF: pdf jaarfergadering adfertînsy 2017.pdf

Weer een slaagd foor Edubildts!

Plaatst: woensdeg 12 april 2017
D'r is weer een slaagd foor Edubildts! Foor de Niet-Bildtstaligen. Jikke Bosma, fan harte filesiteerd en 't getuugskrift komt d'ran.
www.edubildts.nl

Nij boek fan 'e maand: D'r waar 's 'n oud wify.

Plaatst: saterdeg 1 april 2017
Ok in de maand april sette wij weer 'n boek in 't sontsy:
D'r waar 's 'n oud wify. Foor 2 euro te koop, en foor
begûnstigers 1 euro! Te koop bij Geke Postma,
en in 't kantoor (bij de bibleteek).

Lêste weken Bildtse kursus

Plaatst: maandeg 20 maart 2017
De kursussen Bildts "om 'e tafel" sitte d'r hest op. We kinne werom sien op 'n mooi kursusjaar met fijne kursisten. Deuze en nije week binne nag de weromkomavens -deur Henk Kas- en begin april binne de eksamens. Wille jou ok de kursus folge, nim dan 's kontakt op! pinningmeester@stichtingonsbildt.nl 
Of sien op http://www.edubildts.nl 

Nijsargyf